Visualització de contingut web

Introducció 

Un dels objectius fonamentals de l'Observatori Valencià de l'Habitatge (OVH) és oferir als usuaris de la web un conjunt d'estadístiques relatives als aspectes fonamentals del mercat residencial. Aquestes estadístiques provenen d'aquelles entitats o organismes especialitzats en matèria estadística (per exemple, l'INE), vinculades al sector immobiliari residencial (per exemple, el Col·legi d'Arquitectes), o d'entitats relacionades amb l'anàlisi econòmica (per exemple, el Banc d'Espanya).

Per a això s'han tingut en consideració les distintes perspectives que expliquen aquest mercat, estructurant el sistema d'indicadors en les categories o grups següents:

  • Mercat residencial: Ofereix indicadors sobre l'evolució de les variables claus d'evolució de l'oferta d'habitatge, com també aquells relatius a la demanda d'habitatge materialitzada.
  • Conjuntura econòmica i variables financeres: Ofereix informació estadística sobre les principals variables econòmiques que estan relacionades amb l'evolució del sector de la construcció (indicadors de conjuntura econòmica, mercat laboral, variables financeres, mercat hipotecari, situació financera de les llars, inversió en immobles, inversions estrangeres i indicadors de rendibilitat dels mercats financers).
  • Demanda d'habitatge: Ofereix informació d'aquelles variables més rellevants que afecten la demanda en general i la demanda de grups especials en particular (joves, immigrants, tercera edat, etc.).
  • Característiques del parc residencial: Ofereix informació per a l'anàlisi de les característiques bàsiques del parc immobiliari, principalment tinença, ús de l'habitatge com a inversió, superfície, deteriorament, problemes de l'habitatge, etc.
  • Pla de l'habitatge.
  • Mercat de la construcció.

 En aquest sentit, el sistema d'indicadors:

 Què ofereix? La informació estadística més rellevant per a entendre el mercat immobiliari residencial, amb especial atenció a les incidències i els comportaments d'aquest a la Comunitat Valenciana.

Què pretén? Millorar l'accés a la informació estadística relacionada amb aquest mercat.

A qui es dirigeix? En l'àmbit intern, als usuaris del mateix OVH. En l'àmbit extern, i per mitjà de la web de l'OVH, als actors clau del sector (administracions, sector empresarial, associacions ciutadanes, etc.), i en general a tota persona interessada en el mercat de l'habitatge.

Quines característiques bàsiques té? L'elecció dels indicadors/estadístiques que s'han recollit té la pretensió de ser àmplia, però sense caure en l'excés d'informació oferida. Així, el sistema d'indicadors sempre guiarà l'usuari amb majors necessitats d'informació a les fonts estadístiques d'on provenen els indicadors oferits.