Visualització de contingut web

Inscripció registre de demanda d'habitatge

Disposa de tota la informació i l'accés al tràmit telemàtic per a inscriure's com a demandant en el Registre de Demanda d'Habitatge de la Comunitat Valenciana en el següent enllaç.

 

Només podrà realitzar-se la inscripció amb certificat digital o cl@ve. Per això disposa d'aquesta:

 

CREDENCIAL PER A LES ENTITATS LOCALS PER A TRAMITAR LA INSCRIPCIÓ

Les entitats locals i altres organismes que desitgen obtindre la credencial per a col·laborar en la tramitació de la inscripció com a demandant en el Registre de Demanda d'Habitatge de la Comunitat Valenciana podran obtindre-la mitjançant un tràmit telemàtic que s'habilitarà pròximament.

 

Aquesta credencial té els únics efectes que no apareguen les dades de l'empleat públic col·laborador en la tramitació telemàtica de la inscripció, que en el seu lloc apareixeran els de l'entitat.

Preguntes freqüents

1. Quin temps disposen per a inscriure's els qui estiguen en una llista d'espera en vigor de les regulades en l'article 159.3 del Decret 75/2007, de 18 de maig, del Consell, que s'aprova el Reglament de Protecció Pública a l'Habitatge?

6 mesos, a comptar des de l'1 d'octubre de 2021. Aquestes inscripcions que es realitzen durant aqueixos 6 mesos tindran la data d'antiguitat de l'1 d'octubre de 2021.

2. Quins requisits s'ha de complir per a poder inscriure's en el Registre de demanda d'habitatge?

Per a poder inscriure's en el Registre de demanda d'habitatge ha de complir aquests requisits.

3. Com s'ha de realitzar la inscripció en el Registre de demanda d'habitatge?

La persona representant de la unitat de convivència s'inscriurà en el Registre de demanda d'habitatge mitjançant declaració responsable a través del tràmit telemàtic amb certificat digital o cl@ve. No s'admet una altra forma d'inscripció.

4. Quan s'haurà d'aportar la documentació acreditativa del contingut de la declaració responsable emplenada en el tràmit telemàtic d'inscripció?

Podrà ser requerida per l'Administració en qualsevol moment o amb caràcter previ a la proposta d'adjudicació.

6. Quina vigència té la inscripció en el Registre de demanda d'habitatge?

2 anys, a comptar des de la data d'alta inscripció.

7. Quan es podrà sol·licitar la renovació de la inscripció?

Dins del termini de 2 anys des que es va inscriure en el Registre de demanda d'habitatge.

8. Què ocorre si no sol·licita la renovació?

Si no renova dins del termini de 2 anys des que es va inscriure en el Registre de demanda d'habitatge, suposarà la baixa d'ofici.