Preguntes freqüents

Ves enrere 2. On i com s'ha de presentar la sol·licitud?

Els arrendadors i propietaris afectats per la paralització judicial dels desnonaments hauran de dirigir la seua sol·licitud a la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la Generalitat.

a) Quan el sol·licitant es trobe entre els subjectes recollits en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la sol·licitud i els tràmits del procediment es realitzaran per mitjans electrònics mitjançant formulari emplenat electrònicament que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat, portal gva.es: tràmit Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, no admetent-se els formularis emplenats d'una altra forma.


La tramitació del procediment serà telemàtica. La tramitació telemàtica requerirà la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions davant el Registre electrònic, que estiguen signats electrònicament mitjançant una signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut, segons el que es disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, així com en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, i expedit per la Generalitat o per qualsevol altre prestador de serveis de certificació amb el qual la Generalitat haja signat l'oportú conveni.


b) Les persones físiques podran presentar la seua sol·licitud en qualsevol dels llocs a què fa referència l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i realitzar la resta de tràmits del procediment per mitjans no electrònics o bé exercitar el seu dret a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, i en aquest cas serà aplicable el que es disposa en l'apartat anterior.


La sol·licitud de les ajudes implicarà l'autorització dels interessats perquè l'Administració de la Generalitat puga procedir al tractament de les dades de caràcter personal en la mesura que resulte necessària per a la gestió de la sol·licitud realitzada, tot això de conformitat amb el que es preveu en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.