Visualització de contingut web

Col·laboració per a evitar talls de subministraments energètics i llogers d'emergència

MODEL NORMALITZAT PER A JUSTIFICAR L'AJUDA

Model normalitzat de certificat de Secretari o Interventor de l'Entitat Local / Ajuntament a l'efecte de justicar el compliment de la finalitat per a la qual es varen concedir les ajudes de l'Ordre 3/2015.

 

RESOLUCIONS DE CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS.

PRIMERA Resolució de concessió de subvencions per a evitar la pobresa energètica en llars en risc d'exclusió social i la pèrdua de l'habitatge per no poder atendre el pagament del lloguer.

SEGONA Resolució de concessió de subvencions per a evitar la pobresa energètica en llars en risc d'exclusió social i la pèrdua de l'habitatge per no poder atendre el pagament del lloguer convocades mitjançant l'Ordre 3/2015, de 23 de desembre, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

TERCERA Resolució de concessió de subvencions per a evitar la pobresa energètica en llars en risc d'exclusió social i la pèrdua de l'habitatge per no poder atendre el pagament del lloguer convocades mitjançant l'Ordre 3/2015, de 23 de desembre, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

QUARTA Resolució de concessió de subvencions per a evitar la pobresa energètica en llars en risc d'exclusió social i la pèrdua de l'habitatge per no poder atendre el pagament del lloguer convocades mitjançant l'Ordre 3/2015, de 23 de desembre, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

QUINTA Resolució de concessió de subvencions per a evitar la pobresa energètica en llars en risc d'exclusió social i la pèrdua de l'habitatge per no poder atendre el pagament del lloguer convocades mitjançant l'Ordre 3/2015, de 23 de desembre, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

SISENA Resolució de concessió de subvencions per a evitar la pobresa energètica en llars en risc d'exclusió social i la pèrdua de l'habitatge per no poder atendre el pagament del lloguer convocades mitjançant l'Ordre 3/2015, de 23 de desembre, de la Consellería d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

SETENA Resolució de concessió de subvencions per a evitar la pobresa energètica en llars en risc d'exclusió social i la pèrdua de l'habitatge per no poder atendre el pagament del lloguer convocades mitjançant l'Ordre 3/2015, de 23 de desembre, de la Consellería d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

 

La concessió de les subvencions per a evitar la pobresa energètica en llars en risc d'exclusió social i la pèrdua d'habitatge per no poder atendre el pagament del lloguer, es notificaran individualment a cada Ajuntament que haja resultat creditor de les mateixes, considerant-se aquesta notificació individual, i no la present publicació en la web, la que produirà els efectes previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

AMPLIACIÓ PRÒRROGA POBRESA ENERGÈTICA FINS Al 31 D'OCTUBRE DE 2016

El termini de presentació de sol·licituds es va a prorrogar a partir del dia 2 de maig de 2016. A través del DOCV es publicarà en els pròxims dies la resolució de pròrroga on es concretarà el termini corresponent a la seua pròrroga.

Resolució per la qual es prorroga 1 mes el termini de presentació de sol·licituds.// [RESOLUCIÓ de 21 de març de 2016.]

Instrucció del Director General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, relativa al desenvolupament i aplicació de l'Ordre 3/215.

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha convocat una ordre d'ajudes per a evitar la pobresa energètica en llars en risc d'exclusió social i la pèrdua de l'habitatge per no poder atendre el pagament del lloguer.

Es concediran ajudes a les entitats locals per a aquelles llars que pels seus ingressos no poden afrontar el pagament dels subministraments d'energia elèctrica, gas i aigua i per a atendre el pagament del lloguer.

Els ajuntaments que siguen beneficiaris de l'ordre d'ajudes per a evitar la pobresa energètica abonaran el deute a les empreses subministradores i ho comunicaran a la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

El pagament als ajuntaments serà a càrrec de la partida pressupostària que figura en l'ordre de la mateixa conselleria per a combatre la pobresa energètica en llars en risc d'exclusió social i la pèrdua de l'habitatge per no poder atendre el pagament del lloguer.

L'avaluació de la situació per a determinar qui pot resultar beneficiari de l'ajuda econòmica la realitzaran els serveis socials dels ajuntaments.

L'Ordre es va publicar al DOCV el 31 de desembre de 2015.

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per a fomentar la col·laboració ha subscrit acords de col·laboració per a evitar el tall de subministraments energètics amb les companyies subministradores: IBERDROLA, ENDESA i GAS NATURAL *FENOSA.

L'acord de col·laboració s'instrumenta a través dels ajuntaments que s'hi adherisquen i no hi ha un termini limitat per a l'adhesió.

Les famílies o unitats familiars que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica han d'adreçar-se al seu ajuntament perquè els serveis sociales acrediten la seua situació i així l'ajuntament sol·licite l'ajuda corresponent per a cada família davant de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

Els ajuntaments que hagen sol·licitat l'ajuda pagaran directament a les companyies subministradores per a evitar els talls de subministrament.

SOL.LICITUD DE LES AJUDES PER A EVITAR LA POBRESA ENERGÈTICA I LA PÈRDUA DE L'HABITATGE

Els Ajuntaments interessats hauran de sol·licitar les ajudes per via telemâtica (TECG - Subvencions per a evitar la pobresa energètica en llars en risc d'exclusió social i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer.").

La sol·licitud telemàtica d'ajuda conté una declaració responsable sobre el compliment dels requisits establits per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones, per a poder ser beneficiària d'una subvenció  i haurà d'adjuntar la documentació següent:

a. Acreditació de la capacitat i representació del firmant de la sol·licitud:

  • Si és l'alcalde, per mitjà de certificat del secretari de l'ajuntament que acredite la data del nomenament com a alcalde i el ple en què es va prendre l'acord de sol·licitar la subvenció.

  • Si és qualsevol persona que té la competència delegada, per mitjà del document que acredite la delegació esmentada.


b. Relació de les persones que seran destinatàries de l'ajuda i declaració responsable que totes aquestes es troben en situació d'exclusió social, així com que cap de les persones esmentades és, a títol individual o com a membre integrant d'altra unitat familiar o de convivència, susceptible de ser destinatària d'aquestes mateixes ajudes. Així mateix, aquesta relació inclourà la quantificació detallada de l'import de la subvenció que se sol·licita i indicarà per a cadascun dels membres de la relació la finalitat de l'import a atorgar (lloguer social i/o subministraments d'energia elèctrica, aigua potable i gas) i el període temporal a què corresponen.

c. Informe dels serveis socials municipals que acredite la situació de les persones que s'incloguen en la relació de l'apartat b, de risc d'exclusió social i la impossibilitat de fer-se càrrec dels pagaments.

Per a emplenar la documentació d'aquests apartats b i c, s'ha de descarregar l'aplicació informàtica PIDAE (Programa per a la Informació de Dades d'Ajuda Energètica). El programa PIDAE i el manual d'usuari, es poden descarregar en l'apartat Enllaços que apareix en el tràmit telemàtic.

La relació de l'apartat b genera dos fitxers (un PDF i un altre XML) des de PIDAE i s'adjuntaran al tràmit telemàtic de sol·licitud.

També s'adjunta a la sol·licitud telemàtica el model d'informe dels serveis socials que apareix en l'apartat c Impressos associats formulari IA - 12281 - 01 - E. que apareix en el tràmit telemàtic.

En aquest informe s'esmenten tots els membres de la unitat familiar que es troben en risc d'exclusió social. (Aquest document és un PDF que s'emplena i una vegada emplenat es guarda i el firma electrònicament el responsable de serveis socials i s'ha d'adjuntar a la sol·licitud telemàtica).

Si té algun PROBLEMA INFORMÀTIC en instal·lar el programa PIDAE haurà d'emplenar el formulari que es troba en el següent enllaç:

https://www.ocupacio.gva.es:7018/internet_comuns/comuns/jclient/sformssistemaexplotacion30/ObtenerXML.do?formulario=18245&idioma=val

 

ESMENA O APORTACIÓ DE DOCUMENTS ADDICIONAL

En el cas que presentada la sol·licitud de l'ajuda calguera esmenar o aportar documentació addicional, solament per al cas d'una sol·licitud ja presentada, és a dir, per a un tràmit ja iniciat de sol·licitud de subvenció per a evitar la pobresa energètica en llars en risc d'exclusió social i la pèrdua d'habitatge per no poder atendre el pagament del lloguer, es podrà realitzar accedint al següent tràmit telemàtic.

TECG - Aportació de documentació addicional per a un tràmit ja iniciat de sol·licitud de subvenció per a evitar la pobresa energètica en llars en risc d'exclusió social i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer.

Tramitar amb certificat electrònic:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17952

GUIA D'AJUDES PER A EVITAR LA POBRESA ENERGÈTICA EN LLARS EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL I PÈRDUA DE L'HABITATGE PER NO ATENDRE EL PAGAMENT DEL LLOGUER

(Ordre de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a evitar la pobresa energètica en llars en risc d'exclusió social i la pèrdua d'habitatge per no poder atendre el pagament del lloguer i s'efectua la seua convocatòria) - [publicada al DOCV 7689 de 31 de desembre de 2015]
POBRESA ENERGÈTICA

GUIA D'AJUDES PER A LLARS EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL I PODER ATENDRE EL PAGAMENT DEL LLOGUER

(Ordre de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a evitar la pobresa energètica en llars en risc d'exclusió social i la pèrdua d'habitatge per no poder atendre el pagament del lloguer i s'efectua la seua convocatòria) - [publicada al DOCV 7689 de 31 de desembre de 2015]

LLOGUER D'EMERGÈNCIA

ACORDS DE COL·LABORACIÓ:

Els Ajuntaments interessats hauran de sol·licitar la adhesió per via telemàtica:

SOL·LICITUD D'ADHESIÓ ALS ACORDS

Els ajuntaments interessats hauran de sol·licitar l'adhesió per via telemàtica (TECG - Sol·licitud d'adhesió dels AJUNTAMENTS als acords de col·laboració entre la Generalitat i diverses empreses subministradores d'energia per a evitar la suspensió del subministrament energètic en llars en risc d'exclusió social. "Pobresa energètica".).


Tràmit del procediment d'adhesió
Juntament amb la sol·licitud haurà d'adjuntar-se el certificat de l'acord de l'òrgan corresponent de l'ajuntament pel qual s'adopta la decisió de sol·licitar l'adhesió a l'acord.

En el cas que la sol¿licitud la realitze una mancomunitat, haurà de remetre's la ratificació de l'acord d'adhesió per part dels ajuntaments.

Una vegada acceptada la sol¿licitud d'adhesió per part de la Comissió de Seguiment de l'Acord aquesta es farà pública en l'enllaç següent:

LLISTAT D'ENTITATS LOCALS ADHERIDES

PROCEDIMENT DESPRÉS DE L'ADHESIÓ

L'avaluació de la situació per a determinar qui pot ser beneficiari de l'ajuda econòmica la realitzaran els serveis socials dels ajuntaments o de la mancomunitat de què formen part aquests últims i hauran de sol·licitar a les persones en risc d'exclusió l'autorització per a cedir les seues dades a les empreses subministradores.

Els serveis socials comunicaran les persones en risc d'exclusió a l'empresa subministradora que corresponga a través dels correus electrònics següents:

Assumpte: conveni Ge Va: Referència (codi de contracte). Alta

Assumpte: PE núm. factura

Assumpte: Conveni Ge Va: Referència (codi de contracte)

Compromís per a la protecció dels nostres clients, amb residència habitual a Albatera, que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica.

S'hi haurà d'identificar el número de contracte, el nom i el NIF del titular d'aquest, l'adreça del subministrament, un telèfon de contacte i la referència i l'import de les factures impagades i les dates d'aquestes.

Així mateix, es donarà el nom de la persona de contacte de l'ajuntament (treballador social o administratiu encarregat de la gestió) i un número de telèfon de contacte.

L'ajuntament pagarà directament a l'empresa subministradora a través de transferència bancària als comptes que apareixen en els acords respectius i ho comunicarà a la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori a través del correu electrònic, acuerdosuministradoras@gva.es

IBERDROLA:

  • Iberdrola Clientes, SAU:     ES 65 0182 4647 9102 0150 2610

  • Iberdrola Comercializadora Último Recurso, SAU:  ES73 0182 4647 9902 0150 0522

Una vegada realitzada la transferència, s'enviarà una còpia escanejada del justificant a clientes_vulnerables@iberdrola.es

Assumpte: Conveni Ge Va: Referencia (codi de contracte). Pagament

Amb les dades següents: núm. de contracte, nom del titular del subministrament, DNI del titular, import i data del pagament i data de les factures pagades.

Persona de contacte sobre l'operativa: Inés Velasco Crespo

Consultes: clientes_vulnerables@iberdrola.es

Assumpte: Conveni Ge Va: Operativa (a l'atenció d'Inés Velasco).

Telèfon per a urgències operatives: 900 100 752

ENDESA:

  • Endesa Energía XXI:  ES64 0198 0601 64 2010445829

  • Endesa Energía :       ES38 0198 0601 66 2023216928

Correu electrònic per a comunicar els pagaments realitzats per part de les entitats locals a Endesa, com a resultat del citat conveni.

pagos_clientesvulnerables@endesa.es

En la transferència bancària s'inclouran, almenys, el codi complet del número de factura (14 dígits) i el nom de l'organisme públic pagador.

GAS NATURAL FENOSA:

  • GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA: ES43 2100 0900 9102 1139 5503

  • GAS NATURAL SUR SDG SA:     ES46 2100 8740 5302 0005 9831

Una vegada realitzada la transferència, se n'informarà a l'adreça electrònica vulnerables@gasnaturalfenosa.com de les dades i s'inclou l'import i la data de la transferència, NIF i nom complet del client, comercialitzadora de l'energia i compte corrent.

En el cas d'empreses subministradores amb les que no hi ha acord, l'ajuntament hi tractarà directament .

El pagament als ajuntaments serà amb càrrec a la partida pressupostària que figura en l'Ordre per a combatre la pobresa energètica en llars en risc d'exclusió social i la pèrdua de l'habitatge per no poder atendre el pagament del lloguer.