Aportació justificants del pagament de la renda de lloguer

Aportació justificants del pagament de la renda de lloguer

Per a l'abonament de l'ajuda corresponent al 2n any de concessió, serà necessari que es continuen mantenint les circumstàncies i requisits exigits en les bases reguladores que van permetre l'accés a l'ajuda i hauran de presentar els rebuts justificatius.

A través del següent enllaç Programa d'Ajudes Bo Lloguer Jove. Convocatòria 2022, en la pestanya "JUSTIFICACIÓ", des de l'1 de juny al 15 de juny de 2024, podràs aportar la sol·licitud d'abonament, el model del qual pots descarregar en el apartat de "FORMULARIS", i els rebuts que hagueres abonat amb posterioritat al moment de sol·licitud de l'ajuda i fins al moment d'aquesta sol·licitud de pagament. Si disposes d'un sistema de signatura electrònica, es recomana utilitzar aquest tràmit telemàtic.

També es pot presentar directament la sol·licitud d'abonament, el model del qual pot descarregar en l'anterior enllaç, i els rebuts en els Serveis Territorials d'Habitatge i a través dels mitjans establerts en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Podrà presentar els rebuts en aquest enllaç: 

Aportació documental per al programa d'Ajudes Bono Alquiler Jove. Convocatòria 2022

Si no es disposa d'un sistema de signatura electrònica, es podrà presentar aquesta documentació pels mitjans establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o bé mitjançant la seua presentació en paper dirigint-se a la Direcció Territorial d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica on es tramita el seu expedient.