Accés a l'habitatge i Solucions enfront de l'emergència residencial

Aportació justificants del pagament de la renda de lloguer

Aportació justificants del pagament de la renda de lloguer

Per a l'abonament de l'ajuda corresponent al 2n any de concessió, serà necessari que es continuen mantenint les circumstàncies i requisits exigits en les bases reguladores que van permetre l'accés a l'ajuda, hauran de presentar els rebuts justificatius segons les dates que s'indiquen en el quadre següent.

Podrà presentar els rebuts en aquest enllaç: 

Aportació documental per al programa d'Ajudes Bono Alquiler Jove. Convocatòria 2022

Si no es disposa d'un sistema de signatura electrònica, es podrà presentar aquesta documentació pels mitjans establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o bé mitjançant la seua presentació en paper dirigint-se a la Direcció Territorial d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica on es tramita el seu expedient.