Ajudes Convocatòries 2020

Ves enrere Ajudes al lloguer d'habitatge 2020

Ajudes al lloguer d'habitatge 2020

 
RECURSOS DE REPOSICIÓ
 
 
 
AMPLIACIÓ DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
 
La convocatòria d'ajudes al lloguer, el programa d'ajudes general i el programa d'ajudes al lloguer jove, les resolucions de concessió dels quals van ser publicades en el DOGV núm. 8987, de data 31 de desembre de 2020, s'ha incrementat en la dotació pressupostària, la qual cosa ha permés atendre les sol·licituds d'ajudes que, tot i complir els requisits, havien resultat denegades per esgotament del crèdit pressupostari en les resolucions esmentades. Com a conseqüència de tot això, s'han publicat en el DOGV, de data 5 de gener de 2020, dues resolucions complementàries.

SEGONA RESOLUCIÓ D'AJUDES AL LLOGUER 2020 PER AMPLIACIÓ DE CRÈDIT
 
 


CONSULTA LA TEUA NOTIFICACIÓ: per mitjà d'aquest enllaç cada sol·licitant podrà accedir a la informació relativa a l'estimació o denegació de l'ajuda. Les persones les sol·licituds de les quals hagen sigut denegades per incompliment de requisits establits en les bases de la convocatòria podran presentar un recurs com s'indica davall.

Per a rebre el pagament de l'ajuda concedida per al lloguer és necessari aportar els rebuts bancaris justificatius de l'abonament de la renda del lloguer de l'any 2020.

Disposeu des del dia 7 de gener fins al 5 de febrer del 2021 per a presentar tots els rebuts corresponents a l'any 2020 que no hagen sigut presentats durant el termini de presentació de sol·licituds.

La presentació dels rebuts justificatius al més prompte possible permetrà agilitar el procés del pagament de l'ajuda.

Els justificants del pagament de la renda de lloguer podran aportar-se mitjançant un tràmit telemàtic certificat digital o sense, en aquest últim cas es pot adjuntar documentació en pdf que quedarà registrada, o bé mitjançant la presentació en paper, per la qual cosas cal dirigir-se a la Direcció Territorial d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica on es tramita el vostre expedient, o a través dels mitjans que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

És necessari sol·licitar cita prèvia en les Oficines PROP per a acudir a les direccions territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica d'Alacant, Castelló i València o a qualsevol Oficina PROP de la Generalitat

Contra la Resolució per la qual es concedeixen les ajudes al lloguer d'habitatge, convocades mitjançant Resolució de 20 de febrer de 2020, del director general d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, les ajudes del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge i del Programa d'ajudes al lloguer per a joves, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà al de la seua notificació o publicació, d'acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos  comptats des l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Si ho estimeu convenient, podrà interposar un recurs potestatiu de reposició a través dels mitjans que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o mitjançant un tràmit telemàtic, en cas de disposar de certificat digital, en aquest enllaç.

 
 
 
 
 
RESOLUCIÓ D'AJUDES Al LLOGUER 2020. LLISTES DEFINITIVES

En data 31 de desembre de 2020,  s'ha publicat en el DOGV la Resolució de 29 de desembre de 2020, de la Direcció General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, de les ajudes convocades mitjançant Resolució de 20 de febrer de 2020, del director general d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, les ajudes del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge i del Programa d'ajudes al lloguer per a joves.


CONSULTA LA TEUA NOTIFICACIÓ: per mitjà d'aquest enllaç cada sol·licitant podrà accedir a la informació relativa a l'estimació o denegació de l'ajuda. Les persones les sol·licituds de les quals hagen sigut denegades per incompliment de requisits establits en les bases de la convocatòria podran presentar un recurs com s'indica davall.

Per a rebre el pagament de l'ajuda concedida per al lloguer és necessari aportar els rebuts bancaris justificatius de l'abonament de la renda del lloguer de l'any 2020.

Disposeu des del dia 4 de gener fins al 31 de gener del 2021 per a presentar tots els rebuts corresponents a l'any 2020 que no hagen sigut presentats durant el termini de presentació de sol·licituds.

La presentació dels rebuts justificatius al més prompte possible permetrà agilitar el procés del pagament de l'ajuda.

Els justificants del pagament de la renda de lloguer podran aportar-se mitjançant un tràmit telemàtic certificat digital o sense, en aquest últim cas es pot adjuntar documentació en pdf que quedarà registrada, o bé mitjançant la presentació en paper, per la qual cosas cal dirigir-se a la Direcció Territorial d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica on es tramita el vostre expedient, o a través dels mitjans que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

És necessari sol·licitar cita prèvia en les Oficines PROP per a acudir a les direccions territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica d'Alacant, Castelló i València o a qualsevol Oficina PROP de la Generalitat

Contra la Resolució per la qual es concedeixen les ajudes al lloguer d'habitatge, convocades mitjançant Resolució de 20 de febrer de 2020, del director general d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, les ajudes del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge i del Programa d'ajudes al lloguer per a joves, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà al de la seua notificació o publicació, d'acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos  comptats des l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Si ho estimeu convenient, podrà interposar un recurs potestatiu de reposició a través dels mitjans que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o mitjançant un tràmit telemàtic, en cas de disposar de certificat digital, en aquest enllaç.
 
 
 
LLISTATS PROVISIONALS
 
Es procedeix a publicar en la web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica el dia 20 de novembre de 2020 els llistats provisionals de sol·licitants la documentació dels quals està completa i aquells que han d'aportar documentació, d'acord amb el que es disposa en l'apartat 2, de la base Onzena de l'Ordre 5/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori,
 
El termini per a formular al·legacions, aportar documentació i/o esmenar les objeccions serà des del dia 23 de novembre a les 9.00 hores, fins al 4 de desembre, tots dos inclusivament.
 
LLISTAT DE SOL·LICITUDS d'Ajuda al lloguer 2020.
 
Ha de consultar la documentació preceptiva necessària per a completar el seu expedient i esmenar els motius d'exclusió, si escau, introduint  el NIF, CIF o NIE i els últims 6 dígits del compte bancari que va indicar en la sol·licitud,  en aquest enllaç CONSULTA TU NOTIFICACIÓ
 
La presentació de les al·legacions i/o documentació es podrà bé realitzar mitjançant tràmit telemàtic amb o sense certificat digital (es pot adjuntar documentació en pdf, queda registrada, per la qual cosa no cal registrar-la en cap òrgan de registre) o bé mitjançant la seua presentació en paper dirigint-se a la Direcció Territorial d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica on es tramita el seu expedient o a través dels mitjans establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 
És necessari sol·licitar cita prèvia en les Oficines PROP  per a acudir a les direccions territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica d'Alacant, Castelló i València o a qualsevol Oficina PROP de la Generalitat.

 

AVÍS IMPORTANT

A partir del dia 1 de juny de 2020 podràs presentar la teua sol·licitud d'ajudes al lloguer i lloguer jove per a l'any 2020 fins al dia 17 de juny inclusivament.

L'atenció presencial serà molt limitada. Si tens qualsevol dubte, contacta amb nosaltres en el telèfon 012 d'atenció a la ciutadania de la Generalitat o escriu-nos a aquesta adreça ajudeslloguer@gva.es.

Si necessites registrar la teua sol·licitud perquè ja la tens omplida, ho pots fer a:
- Alacant, a la Direcció Territorial d'Habitatge: av. Aguilera, 1
- Castelló, a la Direcció Territorial d'Habitatge: av. del Mar, 16
- València, a la Direcció Territorial d'Habitatge: c/ Gregori Gea, 27

Però també et pots adreçar:
- Al teu ajuntament o a qualsevol registre d'una administració estatal, autonòmica o local
- A les oficines de Correos
- A les oficines d'assistència en matèria de registres

Lamentablement, per la COVID-19, l'atenció presencial serà molt excepcional, per la qual cosa es recomana presentar la sol·licitud evitant l 'ATENCIÓ PRESENCIAL QUE NOMÉS PODRÀ REALITZAR-SE MITJANÇANT CITA PRÈVIA. En el cas que alguna documentació no es presente, se t'avisarà mitjançant la llista de la pàgina web o l'enviament d'un text SMS perquè la pugues aportar posteriorment.

 

Bases i convocatòria

ORDRE 5/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatges i Programa d'ajudes al lloguer per a joves.

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2020, del director general d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, les ajudes del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge i del Programa d'ajudes al lloguer per a joves.

Correcció d'errors de la Resolució de 20 de febrer de 2020, per la qual es convoquen les ajudes per al Programa al lloguer d'habitatge i Programa al lloguer per a joves per a l'exercici 2020.

Guia informativa de les ajudes al lloguer d'habitatge 2020

 

Tramitació de la sol·licitud
La tramitació es podrà realitzar de manera telemàtica o presencial:
a) Telemàtica:

Si disposeu de certificat digital reconegut per l'ACCV o DNI electrònic, es fa a través de l'enllaç "Tràmit per a sol·licitar l'ajuda".  Cliqueu "Tramitar amb certificat", ompliu la sol·licitud, adjunteu els '"ANNEXOS A LA SOL·LICITUD DEL PROGRAMA D'AJUDES Al LLOGUER D'HABITATGE. CONVOCATÒRIA 2020" signats i tota la documentació exigida en la convocatòria.

b) Presencial:

Accediu a l'enllaç "Tràmit per a sol·licitar l'ajuda". Cliqueu "Tramitar telemàticament", ompliu el formulari i cliqueu en enviar. Descarregueu el justificant d'entrada juntament amb la sol·licitud omplida, signeu-la i guardeu els dos documents.

Tot seguit, imprimiu la sol·licitud signada i el justificant i per presentar-lo acompanyat dels '"ANNEXOS A LA SOL·LICITUD DEL PROGRAMA D'AJUDES Al LLOGUER D'HABITATGE. CONVOCATÒRIA 2020" signats i tota la documentació exigida en la convocatòria, preferentment, en els registres d'entrada dels Serveis Territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, també en oficines PROP, ajuntaments, per correu certificat i en els llocs que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

 

Podeu demanar cita prèvia als serveis territorials d'Alacant, Castelló i València  per a assessorar-vos en la tramitació. Així mateix, els ajuntaments podran prestar la seua col·laboració en la tramitació.

 

Els ajuntaments o mancomunitats podran presentar sol·licituds telemàticament, si estan degudament autoritzats pels sol·licitants, mitjançant l'ompliment de l'ANNEX A LA SOL·LICITUD DEL PROGRAMA D'AJUDES AL LLOGUER D'HABITATGE. CONVOCATÒRIA 2020 (ALQ annex III).

Si teniu problemes amb el formulari electrònic, podeu enviar un correu a generalitat_en_red@gva.es  T' oferim aquest video tutorial elaborat pels Serveis Territorials de Castelló

El certificat digital podreu sol·licitar-lo en a qualsevol dels Punts de Registre d'Usuari (PRU) de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica  que existeixen en la Comunitat Valenciana, amb DNI electrònic o amb Cl@ve.

 

INFORMACIÓ PRÀCTICA PER A LA TRAMITACIÓ DE LES AJUDES DE LLOGUER DE LA CONVOCATÒRIA DEL 2020 DIRIGIDA A AJUNTAMENTS.I ALTRES ENTITATS LOCALS.

Impresos associats

ANNEX A LA SOL·LICITUD DEL PROGRAMA D'AJUDES AL LLOGUER D'HABITATGE. CONVOCATÒRIA 2020 (ALQ annex I).
ANNEX A LA SOL·LICITUD DEL PROGRAMA D'AJUDES AL LLOGUER D'HABITATGE. DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR. CONVOCATÒRIA 2020 (ALQ annex II).
ANNEX A LA SOL·LICITUD DEL PROGRAMA D'AJUDES AL LLOGUER D'HABITATGE. CONVOCATÒRIA 2020 (ALQ annex III).
MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA.

Si ha oblidat presentar documentació, una vegada presentada la sol·licitud, l'adjunte a través d'aquest procediment telemàtic.