Ajudes Convocatòries 2020

Ves enrere Ajudes al lloguer Covid-19

Ajudes al lloguer Covid-19

 

LLISTATS DEFINITIUS

En data 27 de novembre de 2020, s'ha publicat en el DOGV la Resolució de 20 de novembre de 2020, de la Direcció General d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, de les ajudes convocades mitjançant el DECRET 52/2020, de 24 d'abril, del Consell, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers d'habitatge habitual.

CONSULTA LA TEUA NOTIFICACIÓ: a través d'aquest enllaç cada sol·licitant podrà accedir a la informació relativa a l'estimació o denegació de l'ajuda.

És necessari aportar els justificants del pagament de la renda de lloguer en el termini de 3 mesos, a comptar des de la finalització del període per al qual es concedeix l'ajuda. Els rebuts presentats en el termini de presentació de sol·licituds, no fa falta tornar-los a presentar.

Els justificants del pagament de la renda de lloguer podran aportar-se mitjançant tràmit telemàtic amb o sense certificat digital, en aquest últim cas es pot adjuntar documentació en pdf quedant registrada aquesta documentació, o bé mitjançant la seua presentació en paper dirigint-se a la Direcció Territorial d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica on es tramita el seu expedient, o a través dels mitjans establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

És necessari sol·licitar cita prèvia en les Oficines PROP per a acudir a les direccions territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica d'Alacant, Castelló i València o a qualsevol Oficina PROP de la Generalitat.

Contra la Resolució per la qual es concedeixen les ajudes al lloguer d'habitatge, convocades mitjançant el DECRET 52/2020, de 24 d'abril, del Consell, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers d'habitatge habitual, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà al de la seua notificació o publicació, d'acord amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o bé directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà al de la publicació, de conformitat amb el que s'estableix en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

Si ho estima convenient, podrà interposar recurs potestatiu de reposició a través dels mitjans establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques o mitjançant tràmit telemàtic, en cas de disposar de certificat digital, en aquest enllaç.

 
LLISTAT SOL·LICITUDS ADMESES
 
Amb data 8 d'octubre de 2020, d'acord amb l'article 10 del Decret 52/2020, de 24 d'abril, del Consell, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers d'habitatge habitual, es publica:
 
Llistat definitiu de les sol·licituds que han resultat admeses COMPLETES / INCOMPLETES per falta de la documentació preceptiva necessària per a valorar la sol·licitud
 
Per a consultar la documentació que s'ha d'esmenar, amb el NIF, CIF o NIE i els últims 6 dígits del compte bancari que va indicar en la sol·licitud, consulte en el següent enllaç, on cada sol·licitant podrà conéixer quina documentació necessita aportar per a completar el seu expedient.
 
 
El termini per a aportar la documentació a esmenar és de 10 dies hàbils (no es computen dissabtes, diumenges ni festius) i començarà a comptar a partir del dia 13 d'octubre de 2020 fins al 26 d'octubre inclusivament.
 
La presentació de la documentació es podrà realitzar: 
 
 
O bé de manera presencial, mitjançant la seua presentació pels mitjans indicats en el llistat publicat, dirigida a la Direcció Territorial d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica corresponent. 
 
És necessari sol·licitar cita prèvia per a acudir a la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA d' Alacant, Castelló i València o a qualsevol Oficina PROP de la Generalitat, la pàgina web per a sol·licitar cites prèvies és:
 
 

 

LLISTAT PROVISIONAL

Amb data 6 d'agost de 2020, d'acord amb l'article 10 del Decret 52/2020, de 24 d'abril, del Consell, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers d'habitatge habitual, es publica el llistat provisional de les sol·licituds que han resultat ADMESES I/O EXCLOSES per no complir algun dels requisits exigits en la convocatòria. 
 
Per a consultar el seu expedient utilitze les opcions de cerca de visualització d'arxius pdf del seu dispositiu, utilitzant el codi d'expedient que apareix en el missatge de text que li ha sigut remés al seu telèfon mòbil. 

El termini per a per a realitzar les al·legacions o aportar la documentació que s'estime pertinent són de 10 dies hàbils (no es computen dissabtes, diumenges ni festius) i començarà a comptar a partir del dia 7 d'agost de 2020. Per a acreditar el compliment del Requisit 1 haurà d'acompanyar, almenys, certificació expedida pel SEPE acreditativa que el passe a la situació de desocupació o ERTE ho ha sigut per motiu del COVID19. Per a acreditar el compliment del Requisit 2 haurà d'acompanyar, així mateix, certificació expedida per l'AEAT relativa als ingressos declarats per tots els membres de la unitat de convivència en l'exercici fiscal 2018.

La documentació podrà presentar-se a més de les formes que s'indiquen en el document de "Llistat provisional de sol·licituds admeses /excloses", mitjançant aquest tràmit telemàtic d'aportació documental


AVÍS IMPORTANT

A partir del dia 1 de juny de 2020 podràs presentar la teua sol·licitud d'ajudes al lloguer per motiu de la COVID-19.

El termini finalitza el 30 de juny a les 12 hores.

L'atenció presencial serà molt limitada. Si tens qualsevol dubte, contacta amb nosaltres en el telèfon 012 d'atenció a la ciutadania de la Generalitat o escriu-nos a aquesta adreça ajudeslloguer@gva.es.

Si necessites registrar la teua sol·licitud perquè ja la tens omplida, ho pots fer a:
- Alacant, a la Direcció Territorial d'Habitatge: av. Aguilera, 1
- Castelló, a la Direcció Territorial d'Habitatge: av. del Mar, 16
- València, a la Direcció Territorial d'Habitatge: c/ Gregori Gea, 27

Però també et pots adreçar:
- Al teu ajuntament o a qualsevol registre d'una administració estatal, autonòmica o local
- A les oficines de Correos
- A les oficines d'assistència en matèria de registres

Lamentablement, per la COVID-19, l'atenció presencial serà molt excepcional, per la qual cosa es recomana presentar la sol·licitud evitant l 'ATENCIÓ PRESENCIAL QUE NOMÉS PODRÀ REALITZAR-SE MITJANÇANT CITA PRÈVIA. En el cas que alguna documentació no es presente, se t'avisarà mitjançant la llista de la pàgina web o l'enviament d'un text SMS perquè la pugues aportar posteriorment.

 

Bases y convocatòria

DECRET 52/2020, de 24 d'abril, del Consell, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers d'habitatge habitual.

S'ha publicat en el DOGV del 4 de maig, el Decret 52/2020, que regula les ajudes per a lloguer d'habitatge destinades a persones o unitats familiars que a conseqüència de l'emergència sanitària produïda per la COVID, es troben en una situació de vulnerabilitat econòmica sobrevinguda.

El termini de sol·licituds comença el dia 5 de maig a les 9.00 h i finalitza el dia 30 de juny a les 12.00 h.

TOTA LA INFORMACIÓ DE LES AJUDES ESTÀ DISPONIBLE EN AQUEST ENLLAÇ: Requisits, terminis, documentació que s'ha de presentar, forma de presentació de la sol·licitud.

 

- Si ha oblidat presentar documentació, una vegada presentada la sol·licitud, l'adjunte a través d'aquest procediment telemàtic.


Informació pràctica per als ajuntaments i altres entitats locals per a la tramitació d'aquestes ajudes

  • Els ajuntaments i mancomunitats que es van inscriure com a entitats tramitadoras de les ajudes al lloguer d'habitatge per emergència habitacional podran tramitar aquestes ajudes amb l'autorització de la persona sol·licitant d'aquestes en un formulari annex.
  • Els ajuntaments i mancomunitats que disposen de la credencial per a tramitar les ajudes al lloguer d'habitatge de la convocatòria 2020 igualment podran tramitar aquestes ajudes.
  • Els ajuntaments i mancomunitats que no disposen de la credencial per a tramitar les ajudes, podran obtindre-la mitjançant l'ompliment d'aquest imprés "Credencial per a l'habilitació específica en la tramitació telemàtica de les ajudes".