Ajudes Convocatòries 2019

Ves enrere Ajudes al lloguer per a joves

Ajudes al lloguer per a joves

 

 

AJUDES AL LLOGUER D'HABITATGE 2019

RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ PER ESTIMACIÓ DE RECURSOS DE REPOSICIÓ

En data 16 d'agost de 2022, s'ha publicat en el DOGV la Resolució de 8 d'agost de 2022, de la Direcció General d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, per a la concessió d'ajudes al lloguer d'habitatge per a joves, a conseqüència de l'estimació de recursos de reposició, en relació amb l'Ordre 5/2018, de 25 de juny, de la conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa d'ajudes al lloguer d'habitatge i Programa d'ajudes al lloguer per a joves, i la resolució de 7 de febrer de 2019, per la qual es convoquen aquestes ajudes per a l'exercici 2019

CONSULTA LA TEUA NOTIFICACIÓ: a través d'aquest enllaç cada sol·licitant podrà accedir a la informació relativa a l'estimació o denegació de l'ajuda. Les persones les  sol·licituds de les quals hagen sigut denegades per incompliment de requisits establits en les bases de la convocatòria podran presentar recurs potestatiu de reposició ací.

RESOLUCIÓ D'AJUDES AL LLOGUER 2019.  LLISTATS DEFINITIUS

En data 2 de desembre de 2019, s'ha publicat en el DOGV la Resolució de 27 de novembre de 2019, de la Direcció General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, de les ajudes convocades mitjançant la Resolució de 7 de febrer de 2019, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, corresponents al
Programa d'ajudes al lloguer per a joves per a l'exercici 2019
.

CONSULTA LA TEUA NOTIFICACIÓ: a través d'aquest enllaç cada sol·licitant podrà accedir a la informació relativa a l'estimació o denegació de l'ajuda. Les persones les  sol·licituds de les quals hagen sigut denegades per incompliment de requisits establits en les bases de la convocatòria podran presentar recurs com s'indica més avall.

Per a rebre el pagament de l'ajuda al lloguer concedida per al lloguer és necessari aportar els rebuts bancaris justificatius de l'abonament de la renda del lloguer de l'any 2019.

Disposa d'1 mes, a partir de l'endemà de la publicació en el DOGV, és a dir, del 3 de desembre de 2019 al 2 de gener de 2020, inclusivament,  per a presentar els rebuts bancaris corresponents als mesos transcorreguts a partir del moment de la  presentació de la sol·licitud (febrer-març) fins al mes de novembre de 2019

Els rebuts dels últims mesos (novembre i desembre), no disponibles en el termini citat en el paràgraf anterior, podrà presentar-los fins al mes de gener de 2020.

La presentació dels rebuts justificatius com més prompte millor permetrà agilitar el procés del pagament de l'ajuda.

Els justificants podran aportar-se mitjançant tràmit telemàtic o bé dirigir-los als Serveis Territorials d'Habitatge corresponents, o a través dels mitjans establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Resolució de 27 de desembre de 2019 per la qual es concedeixen les ajudes al lloguer d'habitatge,

Contra la present Resolució de 27 de novembre de 2019 per la qual es concedeixen les ajudes al lloguer d'habitatge, que posa fi a la via administrativa, cal interposar potestativament recurs de reposició, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Per a interposar recurs potestatiu de reposició punxe ACÍ.


LLISTAT PROVISIONAL COMPLEMENTARI

Es publica en la web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica en data 4 de novembre de 2019, el "Llistat de les sol·licituds d'ajudes al lloguer de la convocatòria 2019 i el seu estat" de les sol·licituds de lloguer que havent sigut presentades en termini en l'Administració, van entrar en els Serveis Territorials d'Habitatge i Rehabilitació en data posterior a la confecció i publicació (12 de setembre de 2019) en la web del llistat provisional d'expedients de sol·licitants, en el qual s'establia els qui tenien els expedients complets i aquells que havien d'aportar documentació.

Pot consultar l'estat de la seua documentació i els motius d'exclusió si escau, amb el NIF o NIE, i els últims 6 dígits del compte bancari que va indicar en la sol·licitud: CONSULTA LA TEUA NOTIFICACIÓ.

 

LLISTATS PROVISIONALS

D'acord amb allò que disposa l'apartat 2, de la base onzena de l'Ordre 5/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, es procedeix a publicar en el web de la Vicepresidència segona I Conselleria d'Habitatge I Arquitectura Bioclimàtica el dia 12 DE SETEMBRE les llistes provisionals de sol·licitants que la documentació dels quals està completa i els qui han d'aportar documentació.

El termini per a formular al·legacions, aportar documentació i/o esmenar les objeccions será del dia 13 al 30 DE SETEMBRE, tots dos inclusivament.

LLISTAT DE SOL·LICITUDS d'ajuda al lloguer convocatòria 2019.

S'ha de consultar la documentació que cal esmenar i els motius d'exclusió, si escau, amb el NIF, el CIF o el NIE i els últims 6 dígits del compte bancari que va indicar en la sol·licitud.
CONSULTA LA TEUA NOTIFICACIÓ per a comprovar quina documentació falta a la sol·licitud d'ajuda al lloguer.

La presentació de les al·legacions i/o la documentació es pot realitzar TELEMÀTICAMENT o mitjançant la presentació d'aquestes en paper dirigint-se al Servei Territorial d'Habitatge i Rehabilitació on es tramita l'expedient.

 

Bases i convocatòria

ORDRE 5/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatges i Programa d'ajudes al lloguer per a joves.

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2019, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les ajudes del Programa d'Ajudes al Lloguer d'Habitatge i del Programa d'Ajudes al Lloguer per a Joves.

Guía informativa de les ajudes al lloguer d'habitatge 2019

 

Tramitació de la sol·licitud
La tramitació es podrà realitzar de forma telemàtica o presencial:
a) Telemàtica: si disposeu de certificat digital reconegut per l'ACCV o DNI electrònic, es fa a través de l'enllaç "Tràmit per a sol·licitar l'ajuda".  Cliqueu "Tramitar amb certificat", empleneu la sol·licitud, adjunteu tota la documentació exigida en la convocatòria i l'"ANNEX A LA SOL·LICITUD DEL PROGRAMA D'AJUDES Al LLOGUER D'HABITATGE. CONVOCATÒRIA 2019" signat.

b) Presencial: accediu a l'enllaç "Tràmit per a sol·licitar l'ajuda". Cliqueu "Tramitar telemàticament", empleneu el formulari i envieu-lo. Descarregueu el justificant d'entrada juntament amb la sol·licitud omplida, signeu-la i guardeu els dos documents. Després, imprimiu la sol·licitud signada i el justificant i presenteu-los acompanyats de l'"ANNEX A LA SOL·LICITUD DEL PROGRAMA D'AJUDES Al LLOGUER D'HABITATGE. CONVOCATÒRIA 2019" signat i de la documentació exigida en la convocatòria, preferentment, en els registres d'entrada dels serveis territorials d'habitatge i rehabilitació, també en oficines PROP, ajuntaments, per correu certificat i en els llocs que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Podeu demanar cita prèvia als serveis territorials perquè us ajuden a fer el tràmit. Així mateix, els ajuntaments podran ajudar-vos i col·laborar en la realització del tràmit.
Els ajuntaments o mancomunitats podran presentar sol·licituds telemàticament si estan autoritzats per les persones sol·licitants.

Si teniu problemes amb el formulari electrònic pot enviar un correu a generalitat_en_red@gva.es

Guia dirigida als ajuntaments per a la col·laboració en la tramitació de sol·licituds d'ajudes de lloguer.

Impresos associats

ALQ 90015 ANNEX. DECLARACIONS RESPONSABLES I AUTORITZACIONS SIGNADES PER CADASCUN DELS MEMBRES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA MAJOR DE 16 ANYS.

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

 

Si ha oblidat presentar documentació, una vegada presentada la sol·licitud, l'adjunte a través d'aquest procediment telemàtic.