Ajudes concedides denegades

Ajudes concedides denegades

NOU: CINQUENA I ÚLTIMA RESOLUCIÓ CONCESSIÓ AJUDES BONO JOVE LLOGUER 2022

Cinquena resolució de concessió dels ajudes bo jove lloguer, convocatòria de 2022, RESOLUCIÓ de 13 d'abril de 2023, de la Direcció General d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, per la qual es concedeixen les ajudes convocades mitjançant l'Ordre 3/2022, de 27 de maig, del vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa del Bo Lloguer Jove, i convocatòria per a l'exercici 2022 (resolució cinquena) (DOGV núm. 9578 /19.04.2023).

Les persones o unitats de convivència beneficiàries en aquesta cinquena resoolució de concessió hauran d'aportar la documentació justificativa dels pagaments de la renda de lloguer corresponent als mesos de 2022 i del primer trimestre de 2023, des del dia 19 d'abril fins al 19 de maig, tots dos inclusivament, a través d'aquest tràmit telemàtic: enllace Aportació documental per al programa d'Ajudes Bono Alquiler Jove. Convocatòria 2022, si disposa d'un sistema de signatura electrònica, es recomana utilitzar aquest tràmit telemàtic. També es pot presentar directament en els Serveis Territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i a través del mitjans establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

CONSULTA LA TEUA NOTIFICACIÓ: a través d'aquest enllaç cada sol·licitant podrà accedir a la informació relativa a l'estimació o denegació de l'ajuda. Les persones les sol·licituds de les quals hagen sigut denegades per incompliment de requisits establits en les bases de la convocatòria podran presentar recurs com s'indica més abaix.

AVÍS: Les persones sol·licitants d'aquestes ajudes que no hagen sigut beneficiàries en la convocatòria de 2022 podran tornar a sol·licitar l'ajuda de BONO LLOGUER JOVE a partir de la setmana vinent que eixirà publicada la convocatòria de 2023, en el següent enllaç disposarà de la informació.
https://habitatge.gva.es/va/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/bono-lloguer-jove-2023

 

Quarta resolució de concessió dels ajudes bo jove lloguer, convocatòria de 2022CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 de gener de 2023, de la Direcció General d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge, i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, per a la concessió de les ajudes convocades mitjançant l'Ordre 3/2022, de 27 de maig, del vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa del Bo Lloguer Jove, i convocatòria per a l'exercici 2022 (Resolució quarta.)

Quarta resolució de concessió dels ajudes bo jove lloguer, convocatòria de 2022. RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2023, de la Direcció General d’Emergència Residencial, Funció Social de l’Habitatge i Observatori de l’Hàbitat i Segregació Urbana, per a la concessió dels ajudes convocades mitjançant l’Ordre 3/2022, de 27 de maig, del vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, d’aprovació de bases reguladors per a la concessió directa del Bo Lloguer Jove, i convocatòria per a l’exercici 2022 (resolució quarta).

Tercera resolució de concessió dels ajudes bo jove lloguer, convocatòria de 2022RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2023, de la Direcció General d’Emergència Residencial, Funció Social de l’Habitatge i Observatori de l’Hàbitat i Segregació Urbana, per a la concessió dels ajudes convocades mitjançant l’Ordre 3/2022, de 27 de maig, del vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, d’aprovació dels bases reguladors per a la concessió directa del Bo Lloguer Jove, i convocatòria per a l’exercici 2022 (resolució tercera).

Els sol·licituds d'ajudes estimades en la quarta resolució és corresponen amb els sol·licituds presentades amb la documentació completa i correcta els 14 i 15 de juny, inclusivament, i els expedients que han resultat complets dels sol·licituds presentades fins al dia 13 de juny de 2022 inclusivament.

Els sol·licituds d'ajudes estimades en la tercera resolució és corresponen amb els sol·licituds presentades amb la documentació completa i correcta des del dia 10 al 13 de juny, inclusivament, i els expedients que han resultat complets dels sol·licituds presentades fins al dia 9 de juny de 2022 inclusivament.

Consulte la seua notificació: ací 

És realitzarà un primer pagament de l'ajuda equivalent als mensualitats dels quals s'hagen aportat els rebuts justificatius del pagament del lloguer/cessió de l'habitatge o habitació juntament amb la sol·licitud de l'ajuda.

El termini per a aportar els rebuts justificatius dels mensualitats del lloguer de l'any 2022 que no hagen sigut presentats amb anterioritat, serà des del dia 1 al 15 de febrer de 2023, inclusivament (base 17.1 Ordre 3/2022).

A través del següent enllace Aportació documental per al programa d'Ajudes Bono *Alquiler Jove. Convocatòria 2022, podrà aportar els rebuts si disposa d'un sistema de signatura electrònica, és recomana utilitzar aquest tràmit telemàtic. També és pot presentar directament en els Serveis Territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i a través del mitjans establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú dels Administracions Públiques.

En cas que el pagament No és realitze a través d'entitat bancària, en el rebut o document acreditatiu de pagament s'haurà de fer constar expressament els següents dades:

– Data d'expedició del document 
– La identificació completa de la persona que realitza el pagament i del qual el rep (nom, DNI, adreça i signatura), coincidint, en tot cas, qui ho rep amb la persona arrendadora, i qui ho realitza amb la persona beneficiària o perceptora de l'ajuda.
– Direcció de l'habitatge o habitació objecte d'ajuda 
– L'import de la renda o preu de cessió de l'habitatge o habitació. 
– I el concepte pel qual és realitza, amb indicació del mes a què correspon.

En el cas que la persona beneficiària de l'ajuda, haja subscrit el contracte d'arrendament o cessió d'habitatge o habitació DESPRÉS de sol·licitar l'ajuda, ha d'aportar a l'administració el contracte d'arrendament en el termini màxim de dos mesos dons de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial Generalitat Valenciana de la resolució de concessió de l'ajuda, per tant el termini per a aportar aquest contracte és del 19 de gener fins al 20 de març de 2023, inclusivament. Per a aquests casos, és realitzarà un primer pagament a compte equivalent a l'ajuda del Bo Lloguer Jove que correspon per a dues mensualitats de lloguer o cessió d'habitatge o habitació. En cas d no aportar-es'l contracte, no s'abonaren més pagament de l'ajuda concedida, iniciant-es'ls actuacions per al reintegrament dels quantitats abonades a compte.

Recurs potestatiu: “Contra l'esmentada Resolució és podrà interposar recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes comptat dons de l'endemà de la seua notificació o publicació, d'acord amb el que és disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú dels administracions públiques, o bé directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats dons de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que s'estableix en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

El recurs podrà presentar-s'en qualsevol dels formes establides en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú dels administracions públiques o mitjançant aquest tràmit telemàtic amb certificat digital o cl@ve permanent.

 

S'ha publicat la segona resolució de concessió dels ajudes bo jove lloguer, convocatòria de 2022, RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2022, de la Direcció General d’Emergència Residencial, Funció Social de l’Habitatge i Observatori de l’Hàbitat i Segregació Urbana, de concessió dels ajudes convocades mitjançant l’Ordre 3/2022, de 27 de maig, del vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, d’aprovació de bases reguladors per a la concessió directa del bo lloguer jove, i convocatòria per a l’exercici 2022 (resolució segona).

Els sol·licituds d'ajudes estimades en aquesta segona resolució és corresponen amb els sol·licituds presentades amb la documentació completa i correcta desde del dia 7 al 9 de juny, els sol·licituds presentades amb dates posteriors i els que van completar la seua documentació en dates posteriors, seran resolts en posteriors resolucions. 

És realitzarà un primer pagament de l'ajuda equivalent als mensualitats dels quals s'hagen aportat els rebuts justificatius del pagament del lloguer/cessió de l'habitatge o habitació juntament amb la sol·licitud de l'ajuda.

Per als següents abonaments de l'ajuda serà necessari aportar prèviament els rebuts justificatius dels mensualitats objecte d'ajuda en els terminis indicats
Els terminis de presentació per a justificar els mensualitats de 2022 són (base 17.1 Ordre 3/2022):

  • Des del dia 1 al 15 de gener de 2023.

 

A través del següent enllace Aportació documental per al programa d'Ajudes Bono Alquiler Jove. Convocatòria 2022, podrà aportar els rebuts si disposa d'un sistema de signatura electrònica, és recomana utilitzar aquest tràmit telemàtic. També és pot presentar directament en els Serveis Territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i a través del mitjans establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú dels Administracions Públiques.

En cas que el pagament No és realitze a través d'entitat bancària, en el rebut o document acreditatiu de pagament s'haurà de fer constar expressament els següents dades:

– Data d'expedició del document 
– La identificació completa de la persona que realitza el pagament i del qual el rep (nom, DNI, adreça i signatura), coincidint, en tot cas, qui ho rep amb la persona arrendadora, i qui ho realitza amb la persona beneficiària o perceptora de l'ajuda.
– Direcció de l'habitatge o habitació objecte d'ajuda 
– L'import de la renda o preu de cessió de l'habitatge o habitació. 
– I el concepte pel qual és realitza, amb indicació del mes a què correspon.

En el cas que la persona beneficiària de l'ajuda, haja subscrit el contracte d'arrendament o cessió d'habitatge o habitació DESPRÉS de sol·licitar l'ajuda, ha d'aportar a l'administració el contracte d'arrendament en el termini màxim de dos mesos dons de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial Generalitat Valenciana de la resolució de concessió de l'ajuda, per tant el termini per a aportar aquest contracte és del 28 de desembre fins al 27 de frebrer de 2023, inclusivament. Per a aquests casos, és realitzarà un primer pagament a compte equivalent a l'ajuda del Bo Lloguer Jove que correspon per a dues mensualitats de lloguer o cessió d'habitatge o habitació. En cas d no aportar-es'l contracte, no s'abonaren més pagament de l'ajuda concedida, iniciant-es'ls actuacions per al reintegrament dels quantitats abonades a compte.

Recurs potestatiu: “Contra l'esmentada Resolució és podrà interposar recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes comptat dons de l'endemà de la seua notificació o publicació, d'acord amb el que és disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú dels administracions públiques, o bé directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats dons de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que s'estableix en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

El recurs podrà presentar-s'en qualsevol dels formes establides en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú dels administracions públiques o mitjançant aquest tràmit telemàtic amb certificat digital o cl@ve permanent.

 

S'ha publicat la primera resolució de concessió dels ajudes bo jove lloguer, convocatòria de 2022,RESOLUCIÓ de 5 d’octubre de 2022, de la Direcció General d’Emergència Residencial, Funció Social de l’Habitatge i Observatori de l’Hàbitat i Segregació Urbana, de concessió dels ajudes convocades mitjançant l’Ordre 3/2022, de 27 de maig, del vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, d’aprovació dels bases reguladors per a la concessió directa del bo lloguer jove, i convocatòria per a l’exercici 2022 (resolució primera).

Els sol·licituds d'ajudes estimades en aquesta primera resolució és corresponen amb els sol·licituds presentades amb la documentació completa i correcta des del dia 2 al 6 de juny, els sol·licituds presentades amb dates posteriors i els que van completar la seua documentació en dates posteriors, seran resolts en posteriors resolucions. 

És realitzarà un primer pagament de l'ajuda equivalent als mensualitats dels quals s'hagen aportat els rebuts justificatius del pagament del lloguer/cessió de l'habitatge o habitació juntament amb la sol·licitud de l'ajuda.


Per als següents abonaments de l'ajuda serà necessari aportar prèviament els rebuts justificatius dels mensualitats objecte d'ajuda en els terminis indicats
Els terminis de presentació per a justificar els mensualitats de 2022 són (base 17.1 Ordre 3/2022):

1.- Des del dia1 al 15 d'octubre de 2022
2.- Des del dia 1 al 15 de novembre de 2022
2.- Des del dia 1 al 15 de gener de 2023


A través del següent enllace Aportació documental per al programa d'Ajudes Bono Alquiler Jove. Convocatòria 2022, podrà aportar els rebuts si disposa d'un sistema de signatura electrònica, és recomana utilitzar aquest tràmit telemàtic. També és pot presentar directament en els Serveis Territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i a través del mitjans establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú dels Administracions Públiques.

En cas que el pagament No és realitze a través d'entitat bancària, en el rebut o document acreditatiu de pagament s'haurà de fer constar expressament els següents dades:

– Data d'expedició del document 
– La identificació completa de la persona que realitza el pagament i del qual el rep (nom, DNI, adreça i signatura), coincidint, en tot cas, qui ho rep amb la persona arrendadora, i qui ho realitza amb la persona beneficiària o perceptora de l'ajuda.
– Direcció de l'habitatge o habitació objecte d'ajuda 
– L'import de la renda o preu de cessió de l'habitatge o habitació. 
– I el concepte pel qual és realitza, amb indicació del mes a què correspon.

En el cas que la persona beneficiària de l'ajuda, haja subscrit el contracte d'arrendament o cessió d'habitatge o habitació DESPRÉS de sol·licitar l'ajuda, ha d'aportar a l'administració el contracte d'arrendament en el termini màxim de dos mesos dons de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial Generalitat Valenciana de la resolució de concessió de l'ajuda, per tant el termini per a aportar aquest contracte és del 12 d'octubre fins al 12 de desembre de 2022. Per a aquests casos, és realitzarà un primer pagament a compte equivalent a l'ajuda del Bo Lloguer Jove que correspon per a dues mensualitats de lloguer o cessió d'habitatge o habitació. En cas d no aportar-es'l contracte, no s'abonaren més pagament de l'ajuda concedida, iniciant-es'ls actuacions per al reintegrament dels quantitats abonades a compte.

És podrà efectuar la RENÚNCIA a la percepció de l'ajuda concedida presentant aquest model, degudament emplenant i signat, mitjançant:

  • aquest tràmit telemàtic amb certificat digital o cl@ve permanent
  • o presencialment, preferentment, en els registres dels serveis territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, on haja presentat la sol·licitud o a través dels mitjans establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú dels administracions públiques.