Ajudes concedides / denegades

Ajudes concedides / denegades

En data 16 d'agost de 2022, s'ha publicat en el DOGV la Resolució de 5 d'agost de 2022, de la direcció general d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, per a la concessió d'ajudes al lloguer d'habitatge, a conseqüència de la rectificació d'ofici d'errors materials de la Resolució de 30 de desembre de 2021 de la direcció general d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, convocades mitjançant resolució de 3 de juny de 2021 d'aquesta direcció general, corresponents al Programa d'ajudes al lloguer per a l'exercici 2021.
 
En data 7 de gener de 2022, s'ha publicat en el DOGV la Resolució de 30 de desembre de 2021, de la Direcció General d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, de les ajudes convocades mitjançant Resolució de 3 de juny de 2021, de la directora general d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les ajudes del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge.
  
CONSULTA LA TEUA NOTIFICACIÓ: a través d'aquest enllaç cada sol·licitant podrà accedir a la informació relativa a l'estimació o denegació de l'ajuda. Les persones les sol·licituds de les quals hagen sigut denegades per incompliment de requisits establits en les bases de la convocatòria podran presentar recurs com s'indica més a baix.
  
Disposa durant tot el mes de gener del 2022 per a presentar els rebuts corresponents a novembre i desembre de l'any 2021 que no hagen sigut presentats. La presentació d'aquests rebuts justificatius haurà de realitzar-se a través d'aquest tràmit telemàtic.
 
Se l'informa que per a aportar documentació en aquest tràmit ha de tindre certificat digital o cl@ve permanent.
 
Contra la Resolució per la qual es concedeixen les ajudes al lloguer d'habitatge, convocades mitjançant Resolució de 3 de juny de 2021, de la directora general d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les ajudes del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà al de la seua notificació o publicació, d'acord amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o bé directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà al de la publicació, de conformitat amb el que s'estableix en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.
 
Podrà interposar recurs potestatiu de reposició a través dels mitjans establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques o mitjançant aquest tràmit telemàtic amb certificat digital o cl@ve permanent.