Preguntes freqüents

El termini per a la presentació de sol·licituds comença el dia 10 de juny i finalitza el dia 15 de juliol de 2021, tots dos inclusivament.

Són ajudes directes per a persones físiques inquilines amb escassos mitjans econòmics per al lloguer del seu habitatge habitual i permanent de les mensualitats pagades des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021, i l'habitatge del qual es troba en el territori de la Comunitat Valenciana.

Persones físiques majors d'edat que complisquen els requisits de la base 2a reguladora del Programa d'Ajudes al Lloguer per a Joves i que, en el moment de sol·licitar l'ajuda, tinguen menys de 35 anys o tractar-se d'una unitat de convivència en la qual tots els membres siguen menors de 35 anys, i així quede acreditat en el certificat d'empadronament.

Excepcionalment, podran formar part de la unitat de convivència persones majors de 35 anys que tinguen declarada una dependència justificada documentalment.

- Persona física, major d'edat i menor de 35 anys.


- Tindre la nacionalitat espanyola tots els membres de la unitat de convivència i DNI els majors de 16 anys. En cas de persones estrangeres hauran de tindre permís de treball i residència en vigor i posseir el NIE tots els membres de la unitat de convivència majors de 16 anys.

- Ser titular, com a persona arrendatària, d'un contracte d'arrendament d'habitatge formalitzat conforme a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans.

- L'habitatge arrendat ha de ser la residència habitual i permanent de la persona arrendatària o unitat de convivència, durant tot el període pel qual es concedeix l'ajuda. S'acredita mitjançant certificat o volant d'empadronament amb antiguitat inferior a 3 mesos, on ha de constar tots els membres de la unitat de convivència.

- La unitat de convivència ha d'acreditar uns ingressos mínims de 0,3 vegades l' IPREM.

- La suma dels ingressos de les persones que integren la unitat de convivència, consten o no com a titulars del contracte d'arrendament, han de ser iguals o inferiors a 3 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM), excepte determinades excepcions que s'indiquen en la base 2a .1 d) de l'Ordre 3/2021 de bases reguladores.

- La renda de l'habitatge en lloguer ha de ser igual o inferior als límits indicats en la base 5a de l'Ordre 3/2021 de bases reguladores.

 - Ser persona propietària o usufructuària d'algun habitatge a Espanya. No es considerarà que s'és persona propietària o usufructuària d'un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de la mateixa i s'ha obtingut per herència o transmissió mortis causa sense testament. S'exceptuaran d'aquest requisit els qui, tot i ser titulars d'un habitatge acrediten la no disponibilitat d'aquest per causa de separació o divorci, per qualsevol altra causa aliena a la seua voluntat o quan l'habitatge resulte inaccessible per raó de discapacitat del titular o d'algun membre de la unitat de convivència.


 - La persona arrendatària o qualsevol que tinga el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat, tinga parentiu en 1r o 2n grau de consanguinitat o d'afinitat amb l'arrendador o arrendadora de l'habitatge.


- L'arrendatària o qualsevol de les persones que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat, que pertanga a la mateixa societat o siga partícip de la persona física o jurídica que actue com a part arrendadora.


 - Les persones físiques en les quals concórrega alguna de les circumstàncies de l'art. 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions i, conforme a l'article 41 i el títol VI de la Llei 14/2017 de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana, hagen sigut sancionades per resolució administrativa ferma.

La formada pel conjunt de persones que estan empadronades en un mateix habitatge en el moment de la sol·licitud, existisquen o no llaços familiars entre elles.

En els casos de separació o divorci, els menors en règim de custòdia compartida es consideraran integrants de cadascuna de les unitats de convivència del seu progenitor en la proporció que derive del règim de custòdia establida.

Podrà aconseguir el 50% de la renda del lloguer.

L'heu de presentar com s'indica en l'apartat "Com es tramita?" de l'enllaç del títol "Tràmits presentació sol·licitud" d'aquesta pàgina web.

Si teniu problemes amb el tràmit telemàtic, podeu enviar un correu a "generalitat_en_red@gva.es".

Ha de presentar la documentació que s'indica en l'apartat "Què s'ha de presentar?" de l'enllaç al títol "Tràmits presentació sol·licitud" d'aquesta pàgina web.

Podrà aportar documentació complementària a la sol·licitud presentada fins el 15 de juliol de 2021. Se li adverteix que pot tardar un dies en estar diponible el seu expedient i que per a aportar documentació en aquest tràmit ha de tindre certificat digital o cl@ve permanent.

Infografía-lloguer-jove