Accés a l'habitatge i Solucions enfront de l'emergència residencial

Ajudes a la compra d'habitatges per a joves en municipis xicotets i/o en risc de despoblament

Preguntes freqüents

El termini de presentació de la sol·licitud de l'ajuda s'iniciarà el dia 2 d'agost i romandrà obert fins al 30 de setembre de 2022.

Són ajudes que es concedeixen mitjançant un procediment de concurrència competitiva a persones físiques menors de 35 anys, inclosa l'edat de 35 anys, amb escassos mitjans econòmics, per a l'adquisició d'un habitatge en règim de propietat, situada en un municipi o nucli de població de xicoteta grandària en la Comunitat Valenciana i que constituirà la seua residència habitual i permanent durant almenys 5 anys.

 - Tindre menys de 35 anys, inclosa l'edat de 35 anys en el moment de sol·licitar l'ajuda, havent de concórrer aquest requisit en tots els compradors de l'habitatge, si foren varis, per a ser beneficiaris de les ajudes

- Posseir la nacionalitat espanyola o la d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu i Suïssa. En el cas dels estrangers no comunitaris hauran de tindre residència legal a Espanya.

 -Haver subscrit a partir de l'1 de gener de 2022 i fins a la finalització del termini per a la presentació de sol·licituds, o estar en condicions de subscriure un contracte públic o privat d'adquisició d'habitatge perquè haja subscrit un compromís d'adquisició, localitzada en un municipi o nucli de població de xicoteta grandària, inclòs el supòsit d'habitatge a edificar, fins i tot quan haja sigut elevat a escriptura pública durant el citat període.

- Disposar d'unes rendes anuals iguals o inferiors a 3 vegades el *IPREM. Aquest llindar serà de 4 vegades el *IPREM si es tracta de persones amb discapacitat i de 5 vegades *IPREM quan es tracte de persones amb discapacitat d'algun dels següents tipus:  
a) persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental, persones amb discapacitat intel·lectual o persones amb discapacitat del desenvolupament, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%.
b) persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%.

 - Acreditar uns ingressos equivalents com a mínim a 0,3 vegades el *IPREM.
 
- Que l'habitatge a adquirir vaja a constituir la residència habitual i permanent de la persona o persones beneficiàries per un termini mínim de 5 anys des de la data de la seua adquisició, havent de ser ocupada en el termini màxim de 3 mesos des del seu lliurament per la persona o entitat venedora.

- Que el preu d'adquisició de l'habitatge, sense les despeses i tributs inherents a l'adquisició, siga igual o inferior a 120.000 €. 
 
- Que l'adquisició de l'habitatge estiga subscrita entre l'1 de gener de 2022 i el 30 de setembre de 2022

- Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com trobar-se al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions públiques.

- No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies que determina l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 -  No podrà concedir-se l'ajuda quan la persona sol·licitant siga propietària o usufructuària d'algun habitatge a Espanya. A aquest efecte no es considerarà que s'és propietària o usufructuària d'un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de la mateixa i s'ha obtingut per herència o transmissió mortis causa sense testament. S'exceptuaran d'aquest requisit els qui sent titulars d'un habitatge acrediten la no disponibilitat de la mateixa per causa de separació o divorci, o no puguen habitar-la per qualsevol altra causa aliena a la seua voluntat o quan l'habitatge resulte inaccessible per raó de discapacitat de la persona titular o algun membre de la unitat de convivència.

Fins al 20% del preu de compra de l'habitatge sense annexos ni despeses i tributs inherents a l'adquisició amb el límit de 10.800 € per habitatge.

Els habitatges a adquirir en els municipis en risc de despoblació té priorització en la valoració de la sol·licitud enfront de la resta de municipis de menys de 10.000 habitants.
Clica sobre les franges color violeta de està pàgina web  i apareixerà una llegenda on veuràs el municipi considerat en risc de despoblació

És un requisit per a l'obtenció d'aquesta ajuda la compra d'un habitatge en municipi o nucli de població de xicoteta grandària de la Comunitat Valenciana. S'entén per municipi o nucli de població de xicoteta grandària el que *poseea una població resident igual o inferior a 10.000 habitants. En aquesta pàgina web apareixeran aquests municipis i per a obtindre informació detallada clica en la part inferior dreta sobre "Municipis" - "Llegenda".

Ho ha de presentar com s'indica en l'apartat "Com es tramita?" de l'enllaç del títol "Tràmits presentació sol·licitud" d'aquesta pàgina web.

Si tinguera problemes amb el tràmit telemàtic, pot enviar un correu a "*generalitat_en_red@gva.es".

Ha de presentar la documentació que s'indica en l'apartat "Quina documentació s'ha de presentar?" de l'enllaç al títol "Tràmits presentació sol·licitud" d'aquesta pàgina web.