Ajudes a la compra d'habitatges per a joves en municipis xicotets i/o en risc de despoblament

Ajudes concedides / denegades

Ajudes concedides / denegades

En data 12 de gener de 2023, s'ha publicat en el DOGV la Resolució  de 30 de desembre de 2022, de la Direcció General d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, de les ajudes convocades mitjançant Ordre 7/2022, de 21 de juliol, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, d'aprovació de bases reguladores i convocatòria per a l'exercici 2022 de la concessió de les ajudes corresponents al Programa d'ajudes per a l'adquisició d'habitatge habitual i permanent en règim de propietat per a joves, corresponents al Pla estatal d'habitatge 2022-2025.

CONSULTA LA TEUA NOTIFICACIÓ: a través d'aquest enllaç cada sol·licitant podrà accedir a la informació relativa a l'estimació o denegació de l'ajuda. Les persones les sol·licituds de les quals  hagen sigut declarades desistides per no haver aportat la documentació requerida podran presentar recurs de reposició com s'indica més a baix.

Les persones beneficiàries disposaran d'un termini de 3 mesos per a sol·licitar l'abonament de l'ajuda a partir de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, és a dir a partir del dia 13 de gener de 2023 fins al  12 d'abril de 2023, inclusivament.

S'haurà de presentar:

  • la sol·licitud d'abonament (instància general)
  • l'escriptura pública o el contracte privat de compravenda que acredite l'adquisició de l'habitatge sense l'aportació del qual no podrà ser abonada l'ajuda.

Aquesta documentació justificativa podrà presentar-se mitjançant aquest tràmit telemàtic o qualsevol de les formes establides en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, dirigida al Servei Territorial d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica corresponent a la seua província.

L'ajuda només podrà ser abonada a la persona beneficiària quan aportació l'escriptura pública de compravenda en la qual conste l'ajuda concedida com a part del pagament llevat que l'adquisició fora prèvia a la convocatòria de l'ajuda i posterior a l'1 de gener de 2022, i en aquest cas no serà preceptiu que figure l'ajuda concedida en el referit contracte privat o escriptura pública de compravenda. A aquest efecte la persona beneficiària i la persona o entitat venedora de l'habitatge podran acordar que l'abonament de l'ajuda siga realitzat per la Generalitat directament a aquesta entitat com a part d'aquest pagament, fent esment exprés de tal circumstància en la sol·licitud d'abonament.

Aquesta ajuda no podrà concedir-se per a l'adquisició d'habitatges la construcció dels quals, acreditada amb el certificat d'inici d'obra subscrit per tècnic competent, s'inicie una vegada transcorregut el termini de sis mesos des de la data de notificació de la resolució de concessió de l'ajuda.

En qualsevol cas, l'escriptura pública de compravenda haurà de contenir els compromisos adquirits de conformitat amb el que es disposa en la base Dotzena, apartat 1, paràgraf b), números 1r, 2n i 3r

Contra la Resolució de 30 de desembre de 2022, de la Direcció General d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, de les ajudes convocades mitjançant Ordre 7/2022, de 21 de juliol, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, d'aprovació de bases reguladores i convocatòria per a l'exercici 2022 de la concessió de les ajudes corresponents al Programa d'ajudes per a l'adquisició d'habitatge habitual i permanent en règim de propietat per a joves, corresponents al Pla estatal d'habitatge 2022-2025, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en aquest enllaç, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà en aquesta publicació, d'acord amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o bé directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà en aquesta publicació, de conformitat amb el que s'estableix en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.