Ajudes Pla Renhata

Ajudes Pla Renhata

  • Bases

ORDRE 3/2020, de 24 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, pla Renhata

  • Convocatòria

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2020, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 les subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, Pla Renhata.

  • Informació complementària.

                    Categoria constructiva cadastral de l'habitatge(Cal incorporar els 20 dígits de la referència cadastral)

                  Relació tècnics col·laboradors inscrits

                    Orientacions per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat

                          Classificació d'ecoetiquetes 

                          Ecoetiquetes en el sector ceràmic(web ASCER sostenibilidad/ecoetiquetas)

                          Enllaços per a consultar les ecoetiquetes de revestiments ceràmics:

                          Ecoetiqueta Tipus I: ( web EU ecolabel)

 

AMPLIACIÓ DE TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS RENHATA 2020

Com a conseqüència de les circumstàncies excepcionals derivades de la pandèmia COVID-19 que afecten en gran manera el desenvolupament normal de les activitats econòmiques i productives de tota mena, s'està produint un menor ritme de presentació de sol·licituds d'ajudes per a la reforma interior dels habitatges respecte de convocatòries precedents. Amb la finalitat de pal·liar en la mesura del possible els efectes d'aquestes circumstàncies oferint més possibilitats d'accés a les ajudes i sumant estímuls per a l'emprenedoria de les actuacions subvencionables, en interés de les persones potencialment beneficiàries, s'ha acordat ampliar el termini per a la presentació telemàtica de sol·licituds fins a les 23.59 hores del dijous 30 de juliol de 2020 (si vol consultar la Resolució de 09/07/2020, punxe ací)

  • Llistats de sol·licituds i inconvenients

AJORNAMENT DE LA DATA DE LA PUBLICACIÓ EN LA WEB DEL LLISTAT DE LES SOL·LICITUDS D'AJUDES A LA REFORMA INTERIOR DE L'HABITATGE, ‘PLA RENHATA 2020', INDICANT AQUELLES QUE ESTAN COMPLETES, INCOMPLETES I LES NO ADMESES A TRÀMIT (València, 30 de setembre de 2020)

Davant la necessitat de compassar les capacitats funcionals d'aquesta Administració per a avaluar el gran nombre de peticions que han suscitat les diferents convocatòries d'ajudes a la rehabilitació d'edificis i habitatges, conforme a l'indicat en la Base Reguladora 13.3 de l'Ordre 3/2020, de 24 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, es comunica que la data de publicació prevista per al dia 30 de setembre, es retarda fins al divendres 2 d'octubre de 2020.

  • Publicació web llistat  de sol·licituds e inconvenients RENHATA 2020 - DATA: 02/10/2020

              Llistat de sol·licituds de la província d'Alacant

              Llistat de sol·licituds de la província de Castelló

              Llistat de sol·licituds de la província de València

              Cerca personalitzada de l'estat de les sol·licituds

El termini màxim per a l'esmena d'inconvenients conclou el dia 20 d'octubre de 2020 inclòs.

Impressos associats a aquest tràmit:

 

Si l'esmena o complementació de l'expedient de sol·licitud d'ajudes correspon al contingut d'aquestes plantilles, convé que, abans d'iniciar la tramitació, les descarregue, emplene i, degudament signades, les tinga preparades en format pdf, per al seu annexat

 

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA D'AJUDES PLA RENHATA 2020 (DOGV núm. 8983, 24/12/2020) 

RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2020, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, de la convocatòria per a la concessió de les ajudes regulades mitjançant l'Ordre 3/2020, de 24 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, i convocades mitjançant la Resolució de 6 de maig de 2020, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, pla RENHATA 2020.

 

LLISTATS DEFINITIUS d'ajudes Pla Renhata 2020 CONCEDIDES

ALACANT    CASTELLÓ    VALÈNCIA

 

LLISTATS DEFINITIUS d'ajudes Pla Renhata 2020 DENEGADES

ALACANT      CASTELLÓ      VALÈNCIA

 

  • Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant la Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica, d'acord amb el Resolc Primer de la Resolució de 2 d'agost de 2019, del Vicepresident Segon i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la seua publicació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o bé, directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà al de la seua publicació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.
Per a interposar recurs potestatiu de reposició punxe ACÍ
 
  • Per a aquelles obres no iniciades o no finalitzades en el moment  de la presentació de la sol·licitud d'ajudes

       Sol·licitud de qualificació definitiva i abonament de les ajudes del Pla de reforma interior d'habitatge