Recuperem llars

Recuperem llars

RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2023, de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge de concessió de les ajudes regulades mitjançant l’Ordre 2/2023, de 15 de febrer, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d’habitatges o edificis d’habitatges d’entitats locals per a destinar-los a habitatge de lloguer amb finalitats socials mitjançant el Pla «Recuperem llars», i es convoquen les ajudes per a l’exercici 2023.

 

LLISTATS DEFINITIUS d'ajudes Pla RECUPEREM LLARS 2023 CONCEDIDES

 

ALACANT              CASTELLÓ             VALÈNCIA

 

LLISTATS DEFINITIUS d'ajudes Pla RECUPEREM LLARS 2023 DENEGADES

 

ALACANT                                            VALÈNCIA

 

LLISTATS DEFINITIUS d'ajudes Pla RECUPEREM LLARS 2023 DESISTIDES

 

ALACANT               CASTELLÓ             VALÈNCIA

 

APORTACIÓN DOCUMENTAL PARA COMPLETAR EXPEDIENTE

 

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant de la Secretaria Autonòmica d’Habitatge, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que establixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que establixen els articles 10.1.a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Per a interposar recurs potestatiu de reposició punxe ACÍ

Preguntes freqüents