Preguntes freqüents

Quins professionals poden realitzar els IEEV. CV?

El personal redactor de l'informe ha de ser un tècnic facultatiu competent, que estiga en possessió de qualsevol de les titulacions acadèmiques i professionals habilitants per a la redacció de projectes o direcció d'obras i direcció de l'execució d'obres d'edificació amb ús residencial segons allò que disposa la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d' Ordenació de l'Edificació.

Què succeeix si es vol fer l'IEEV. CV d'una part de l'edifici?

Es realitzarà un IEEV. CV per cada edifici vinculat amb una referència cadastral determinada, és a dir, a cada edifici d' habitatges identificat amb els catorze primers dígits de la referència cadastral correspondrà un únic informe d' avaluació.

No obstant això, en el cas que existeixen sota la mateixa referència cadastral diverses comunitats de persones propietàries constituïdes i identificades amb un CIF diferent cadascuna d'elles, podrà realitzar-se un IEEV. CV independent per a cadascuna d'elles, indicant en l'informe la identificació de totes les comunitats existents en la referència cadastral. En aquest cas, per a poder registrar l'IEEV.CV d'alguna d'aquestes comunitats, s'haurà de comunicar prèviament al centre directiu responsable de la gestió del registre, la identificació de totes les comunitats constituïdes amb un CIF diferent que parteixen de la mateixa referència cadastral. Aquesta comunicació prèvia es realitzarà a través del correu incidencia_iee@gva.es.

Què succeeix si no hi ha constituïda comunitat de persones propietàries?

A excepció d'allò disposat en el paràgraf següent, una comunitat de persones propietàries haurà d' estar legalment constituïda com a persona jurídica sota un CIF per poder presentar un IEEV. CV independent. No obstant això, en el cas que la constitució de comunitat de persones propietàries no fos obligatòria per existir no més de quatre persones propietàries, tal com s' estableix a l' article 13.8 de la Llei de Propietat Horitzontal que permet acollir-se al règim d' administració de les comunitats de béns definit a l' article 398 del Codi Civil, i tenint en compte l' abast de l' aplicació actual de l' IEEV. CV, s'haurà d'identificar en el camp de promotor a una de les persones propietàries i la identificació de la resta es pot introduir en el camp de Breu descripció de l'edifici inclòs en la pestanya "Dades Descripció", subpestanya "Dades de l'edifici".

A partir de quin moment s'entén complerta l'obligació de disposar d'IEEV. CV?

S' entén complida l' obligació de disposar d' IEEV. CV per part de les persones propietàries des del moment de la realització del tràmit telemàtic sol·licitant la inscripció en el registre, independentment de la seua posterior validació o requeriment d'esmena que serà notificat en tots dos casos pel Centre Directiu gestor del Registre al personal tècnic redactor i, en el seu cas, a les persones propietàries i a l'ajuntament corresponent. La validesa dels 10 anys començarà a comptar a partir de la tramitació telemàtica de sol·licitud d'inscripció en el Registre.

Què succeeix si durant la inspecció es detecta l'existència de risc imminent?

S'haurà de comunicar sense demora a la propietat i a l'ajuntament mitjançant la "Comunicació de risc imminent" inclosa en l'aplicació informàtica IEEV. CV, indicant les mesures de seguretat necessàries. En l' apartat acta final de l' IEEV. CV s' haurà de deixar constància de la data en què el personal tècnic inspector va comunicar a la propietat i a l' ajuntament aquesta circumstància.

Quant de temps pot transcórrer entre la inspecció de l'immoble i el seu posterior registre?

No podran transcórrer més de 3 mesos entre la data d' inspecció i la data de presentació telemàtica de l' IEEV. CV en el Registre Autonòmic habilitat per a això.

Què suposa no tindre IEEV. CV estant obligat a això?

En cas que la comunitat de persones propietaries no dispose d' IEEV. CV, la Conselleria d'Habitatge tindrà, en aquests casos, la potestat per a la iniciació, instrucció i resolució dels procediments sancionadors derivats de l'incompliment d'aquesta obligació, regulats en l'art. 284.2 del Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny. De no resoldre' s aquesta irregularitat s' iniciarà l' expedient sancionador corresponent. Aquesta sanció pot arribar als sis mil euros.

He de fer l'IEEV. CV si l'ús de l'edifici és diferent a residencial habitatge? ¿Si tinc un local comercial en un edifici d'habitatges m'afecta la realització de l'IEEV. CV?

L' IEEV. CV és d' aplicació als edificis de tipologia residencial habitatge, tant unifamiliar com plurifamiliar, sense perjuí que l' edifici puga contindre a més altres usos diferents. L' IEEV. CV estendrà la seua eficàcia a tots i cadascun dels habitatges existents en l'immoble i també als locals excepte pel que fa a l'eficiència energètica i accessibilitat d'aquests últims. Si l' edifici és diferent a ús residencial habitatge no l' obligació de realitzar l' IEEV. CV d'acord amb el Decret 53/2018, de 27 d'abril, del Consell. No obstant això, pot realitzar-lo utilitzant l' aplicació informàtica disponible amb l' excepció que aquest no podrà ser inscrit en el registre autonòmic, habilitat únicament per a edificis d' ús principal habitatge.

Puc incloure un Certificat d'Eficiència Energètica realitzat per un altre tècnic al meu Informe d'Avaluació d'Edificis? o al contrari ¿tinc que realitzar un altre Certificat d'Eficiència Energètica?

El certificat d' eficiència energètica haurà d' estar signat per la persona tècnica certificadora i estar vigent en el moment del registre. La persona tècnica redactora de l' IEEV. CV, que pot ser diferent de la persona tècnica certificadora, haurà d'adjuntar-lo com a document annex a la presentació telemàtica de l' informe d' avaluació de l' edifici en el Registre autonòmic de l' IEEV. CV.

Quan tinc l'obligació de disposar de l'IEEV. CV?

D'acord amb la disposició addicional cinquena del Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d'aprovació del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge. el termini límit per a l' elaboració i registre de l' informe d' avaluació de l' edifici, en funció de l' any de construcció de l' edifici serà el següent

Any de construcció de l'edifici Termini límit de presentació i registre de l'informe d'avaluació de l'edifici
Anterior a 1901. 31 de desembre de 2020.
De 1901 a 1950. 31 de desembre de 2021.
De 1951 a 1971. 31 de desembre de 2022.
A partir de 1972. 31 de desembre de l'any següent a l'any en què l'edifici cumplisca 50 anys.

 

Què succeeix si tinc un Informe d'inspecció de l'edifici (ITE) anterior a l'aprovació del Decret 53/2018, de 27 d'abril?

S' estableix en la disposició transitòria primera que aquells edificis que compten amb ITE en vigor, aquest es donarà per convalidat com a IEEV. CV sempre que s' afegisca l' avaluació d' eficiència energètica de l' edifici. La futura renovació de l' ITE, expirada la seva vigència, comportarà l' obligació de redactar i registrar l' IEEV. CV.

Què succeeix si com a tècnic redactor i una vegada registrat un IEEV. CV rebut un correu amb la notificació ERROR_FALLO_RECUPERACIÓN?

En aquest cas ha sigut una errada a l'hora de carregar l'informe en el registre autonòmic i ha d'ometre aquest correu. La recuperació es realitza automàticament pel personal gestor del registre.