Preguntes freqüents

Què suposa no tindre IEEV.CV estant obligat a això?

En cas que la comunitat de persones propietàries no dispose de IEEV.CV, la Conselleria d'Habitatge tindrà, en aqueixos casos, la potestat per a la iniciació, instrucció i resolució dels procediments sancionadors derivats de l'incompliment d'aquesta obligació, regulats en l'art. 284.2 del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny. De no resoldre's aqueixa irregularitat s'iniciarà l'expedient sancionador corresponent. Aquesta sanció pot aconseguir els sis mil euros.

 

Es pren com a any de construcció l'any que figura en cadastre, en cas d'haver-se realitzat una rehabilitació integral de l'edifici seria d'obligació el IEEV.CV?

Si. L'any de referència per a determinar l'obligació de disposar de IEEV.CV és la data de construcció de l'edifici que consta en cadastre, independentment que hi haja hagut reformes. Si la data de construcció no es correspon amb la que estableix Cadastre s'haurà de procedir a la seua actualització.

 

He de fer el IEEV.CV del meu edifici si l'ús actual al qual s'està destinant és diferent a residencial habitatge?

La informació sobre l'ús de l'edifici s'obté dels dades que consten en el Cadastre immobiliari i seran aquests els que establisquen l'obligatorietat de disposar de IEEV.CV. Si cadastralment és ús residencial, independentment que s'estiga utilitzant per a usos diferents el propietari té l'obligació de realitzar el IEEV.CV, llevat que s'actualitze i justifique en cadastre el nou ús de l'edifici.

 

Tinc un edifici d'un mateix propietari amb planta baixa i planta 1 i aquest té 2 referències cadastrals. Llavors, hauria de fer 2 IEEV.CV?

La referència cadastral per a l'elaboració del IEEV.CV s'entén referida als 14 primers dígits vinculats a la parcel·la, per la qual cosa haurà de realitzar un únic informe.

 

Si he realitzat una REHABILITACIÓ INTEGRAL del meu edifici, tinc l'obligació de fer el IEEV.CV?

Sí. La informació sobre l'any de construcció de l'edifici s'obté dels dades que consten en el Cadastre immobiliari.
De conformitat amb el que s'estableix en l'art. 3.2 del Decret 53/2018, de 27 d'abril, del Consell, es prendrà com a data de construcció de l'immoble la que figura en la informació cadastral, llevat que es justifique documentalment una altra data de finalització de la construcció diferent de la reflectida en el cadastre. 
En cas de rehabilitació integral, parcial o de qualsevol índole no s'actualitza la data de construcció pel que en cap cas s'eximeix de realitzar el IEEV.CV, tenint les persones propietàries d'aquests edificis l'obligació de disposar d'aquest.

Quins professionals poden realitzar els IEEV.CV?

El personal redactor de l'informe ha de ser un tècnic facultatiu competent, que aquest en possessió de qualsevol de les titulacions acadèmiques i professionals habilitants per a la redacció de projectes o direcció d'obres i direcció d'execució d'obres d'edificació amb ús residencial conforme al que es disposa en la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació.


Quant temps pot transcórrer entre la inspecció de l'immoble i el seu posterior registre?

No podran transcórrer més de 3 mesos entre la data d'inspecció i la data de presentació telemàtica del IEEV.CV en el Registre Autonòmic habilitat per a això.


He de fer el IEEV.CV si l'ús de l'edifici és diferent a residencial habitatge? Si tinc un local comercial en un edifici d'habitatges m'afecta la realització del IEEV.CV?

El IEEV.CV és aplicable als edificis de tipologia residencial habitatge, tant unifamiliar com plurifamiliar, sense perjudici que l'edifici puga contindre a més altres usos diferents.

El IEEV.CV estendrà la seua eficàcia a tots i cadascuna dels habitatges existents en l'immoble i també als locals excepte referent a l'eficiència energètica i accessibilitat d'aquests últims.

Si l'edifici és diferent a ús residencial habitatge no té l'obligació de realitzar el IEEV.CV d'acord amb el Decret 53/2018, de 27 d'abril, del Consell. No obstant això, pot realitzar-ho utilitzant l'aplicació informàtica disponible amb l'excepció que aquest no podrà ser inscrit en el registre autonòmic, habilitat únicament per a edificis d'ús principal habitatge.


Què succeeix si durant la inspecció es detecta l'existència de risc imminent?

S'haurà de comunicar sense demora a la propietat i a l'ajuntament mitjançant la “Comunicació de risc imminent” inclosa en l'aplicació informàtica IEEV.CV, indicant les mesures de seguretat necessàries. En l'apartat acta final del IEEV.CV s'haurà de deixar constància de la data en la qual el personal tècnic inspector va comunicar a la propietat i a l'ajuntament aquesta circumstància.


 Per a poder realitzar el IEEV.CV, és necessari tindre el curs de formació de l'IVE per a poder inscriure'l?

No és necessari, és competent qualsevol tècnic/a competent amb la titulació habilitant (arquitecte / arquitecte tècnic/ aparellador/ enginyer de l'edificació).

“El IEEV.CV podrà ser subscrit tant per personal tècnic facultatiu competent com, en el seu cas, per les entitats d'inspecció registrades que pogueren existir en les comunitats autònomes, sempre que compten amb aquest personal. A tals efectes, es considera personal tècnic facultatiu competent a qui estiga en possessió de qualsevol de les titulacions acadèmiques i professionals habilitants per a la redacció de projectes o direcció d'obres i direcció d'execució d'obres d'edificació amb ús residencial, segons el que s'estableix en la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació.”


En intentar guardar els canvis el programa es tanca només, què he de fer?

En relació amb el problema del tancament de l'aplicació informàtica IEEV.CV, ha de verificar si té sostres, murs o sòls en el seu expedient. Si aqueix és el cas, especifique l'àrea d'aquest, lesions o, en última instància, elimine'l si no és necessari.

Si el problema persisteix, haurà de posar en contacte per correu electrònic per a poder processar la seua incidència amb el departament informàtic al més prompte possible.

Tengo el encargo de realizar un IEEV.CV de un conjunto de edificios con una única referencia catastral en la que existen varias comunidades de propietarios. ¿Puedo hacer un informe conjunto referente a todas las comunidades? ¿O debería hacer un informe por separado de cada una de ellas?
Si el conjunto de edificios de viviendas comparte los 14 primeros dígitos de la referencia catastral y tienen constituidas comunidades de propietarios con CIF diferente pueden optar por:
1.    Realizar el informe conjunto de todas las comunidades pertenecientes a la misma referencia catastral.
2.    Realizar el informe únicamente del bloque/zaguán/edificio perteneciente a la comunidad de propietarios que le ha solicitado el informe.

En caso de que no haya comunidades de propietarios diferentes constituidas con un CIF diferente, deberá ser un informe conjunto.

 

¿Qué sucede si se quiere hacer el IEEV.CV de una parte del edificio?
Se realizará un IEEV.CV por cada edificio vinculado con una referencia catastral determinada, es decir, a cada edificio de viviendas identificado con los catorce primeros dígitos de la referencia catastral corresponderá un único informe de evaluación.
No obstante, en el caso que existan bajo la misma referencia catastral varias comunidades de personas propietarias constituidas e identificadas con un CIF diferente, podrá realizarse un IEEV.CV independiente por cada una de ellas, indicando en el informe la identificación de todas las comunidades existentes en la referencia catastral (este dato se debe indicar en el apartado de texto libre “descripción del edificio”).

 

¿Qué sucede si no hay constituida comunidad de personas propietarias?
A excepción de los dispuesto en el párrafo siguiente, una comunidad de personas propietarias deberá estar legalmente constituida como persona jurídica bajo un CIF para poder presentar un IEEV.CV independiente.
No obstante, en caso de que la constitución de comunidad de personas propietarias no fuera obligatoria por existir no más de cuatro personas propietarias, tal y como se establece en el artículo 13.8 de la Ley de Propiedad Horizontal que permite acogerse al régimen de administración de las comunidades de bienes definido en el artículo 398 del Código Civil, y teniendo en cuenta el alcance de la aplicación actual del IEEV.CV, se deberá identificar en el campo de promotor a una de las personas propietarias y la identificación del resto puede introducirse en el campo de Breve descripción del edificio incluido en la pestaña "Datos Descripción", subpestaña "Datos del edificio".

 

Las unidades constructivas/edificios/parcelas catastrales. Una parcela catastral, por ejemplo, con un edificio de cuatro zaguanes o cuatro bloques que tienen a más de una comunidad de propietarios. ¿Estamos obligados a hacer cuatro informes? ¿Cómo adjuntamos datos de cada zaguán o bloque?
“Se realizará un IEEV.CV por cada edificio vinculado con una referencia catastral determinada, es decir, a cada edificio de viviendas identificado con los catorce primeros dígitos de la referencia catastral corresponderá un único informe de evaluación.
No obstante, en el caso de que en un edificio con la misma referencia catastral existan varias comunidades de propietarios y propietarias constituidas e identificadas con un CIF diferente cada una de ellas, podrá aportarse un IEEV.CV independiente por cada comunidad. En este caso, para poder registrar el IEEV.CV de alguna de estas comunidades, se deberá comunicar previamente al centro directivo responsable de la gestión del registro, la identificación de todas las comunidades constituidas con un CIF diferente que parten de la misma referencia catastral.”
En la aplicación actual se debe añadir en el apartado descripción del edificio y posteriores pestañas en formato de texto libre, en posteriores versiones de la aplicación se podrán realizar dentro de un informe diferentes subinformes correspondiente a cada bloque.
 

Estic realitzant un IEE en un edifici d'habitatges és obligatori de visitar l'interior de TOTS els habitatges?

En relació amb aquesta consulta convé consultar el Document reconegut *DRD 08 en vigor denominat “Procediment per a l'elaboració de l'informe d'avaluació de l'edifici. Comunitat Valenciana” (Manual IEEV.CV) disponible en el següent enllaç https://habitatge.gva.es/es/web/arquitectura/aplicacion-informe-de-evaluacion-del-edificio, la intensitat de mostreig ve establida en el seu apartat Reconeixement visual de l'edifici. Per exemple, per a un edifici de 21 habitatges les unitats (habitatges) mínimes a inspeccionar seran de 10.


He de realitzar el IEEV.CV del meu edifici si en cadastre consta com a ús residencial però el seu ús actual és diferent?

D'acord amb l'art. 2 del Decret 53/2018, de 27 d'abril, del Consell, pel qual es regula la realització de l'informe d'avaluació de l'edifici d'ús residencial d'habitatge i el seu Registre autonòmic en l'àmbit de la Comunitat Valenciana:

Aquest decret és aplicable als edificis de tipologia residencial amb ús d'habitatge, sense perjudici que l'edifici puga contindre a més altres usos diferents.
Es realitzarà un IEEV.CV per cada edifici vinculat amb una referència cadastral determinada, és a dir, a cada edifici d'habitatges identificat amb els catorze primers dígits de la referència cadastral correspondrà un únic informe d'avaluació.
Per això, l'obligació de realitzar el IEEV.CV ve determinada per l'ús residencial en la referència cadastral. En conseqüència, s'entén que, si el cadastre té registrat l'immoble amb ús residencial, la persona propietària es troba en l'obligació de realitzar el IEEV.CV mentre que no es produïsca l'actualització de l'ús de l'edifici en el Cadastre.

 
Puc incloure un Certificat d'Eficiència Energètica realitzat per un altre tècnic al meu Informe d'Avaluació d'Edificis? o per contra he de realitzar un altre Certificat d'Eficiència Energètica?

El certificat d'eficiència energètica haurà d'estar signat per la persona tècnica certificadora i estar vigent en el moment del registre. La persona tècnica redactora del IEEV.CV, que pot ser diferent de la persona tècnica certificadora, haurà d'adjuntar-ho com a document annex en la presentació telemàtica de l'informe d'avaluació de l'edifici en el Registre autonòmic del IEEV.CV, sempre que estiga vigent.

Hi ha termini per a presentar els IEEV.CV des que es rep la carta? S'està sancionant per la seua no presentació?

La carta s'envia amb el termini transitori que estableix la Llei vençut, per la qual cosa l'obligació de disposar del IEEV.CV és immediata. La no presentació quan els propietaris estan obligats a això (edificis de més de 50 anys) suposa incórrer en infracció urbanística quedant l'administració facultada per a iniciar procediment sancionador.

 
Si el meu edifici té més de 50 anys i no he rebut la carta, he de realitzar el IEEV.CV?

La carta té efectes informatius i no inicia un procediment sancionador, entenem que hi ha ciutadans que desconeixien aquesta obligació i per això informem abans de començar qualsevol procediment. No obstant això, l'obligació de disposar del IEEV.CV i la iniciació del procediment sancionador és independent al fet que s'haja rebut o no la carta.

S'ha registrat el IEEV.CV del meu edifici i no apareix en el visor cartogràfic.

La informació que apareix en el visor cartogràfic s'actualitza diàriament.

En el visor apareixen aquells edificis els informes d'avaluació dels quals de l'edifici han sigut inscrits en el Registre Autonòmic del IEEV.CV i els mateixos han sigut revisats i validats per Conselleria.

No apareixeran ombrejos en color verd aquells IEEV.CV presentats que estiguen pendents de revisar o aquells que ja revisats tinguen alguna deficiència que esmenar.

Des del moment del registre telemàtic per part del personal redactor s'entén complida l'obligació per *pate dels propietaris de disposar del IEEV.CV. El justificant d'inscripció fa constar que ha sigut registrat correctament, no obstant això, no apareixerà en el visor fins que siga validat per la Conselleria competent.


A partir de quin moment s'entén complida l'obligació de disposar de IEEV.CV?

S'entén complida l'obligació de disposar de IEEV.CV per part de les persones propietàries des del moment de la realització del tràmit telemàtic d'inscripció en el registre del qual s'obté el justificant, independentment de la seua posterior validació o requeriment d'esmena que serà notificat en tots dos casos pel Centre Directiu gestor del Registre al personal tècnic redactor i, en el seu cas, a les persones propietàries i a l'ajuntament corresponent. La validesa dels 10 anys començarà a comptar a partir de la tramitació telemàtica de sol·licitud d'inscripció en el Registre.

Qui pot presentar la sol·licitud d'ajudes?

Les comunitats de persones propietàries o persones propietàries úniques d'edificis de caràcter predominantment residencial.

Es podrà autoritzar el tècnic redactor del IEE. CV al fet que tramite la sol·licitud telemàtica en el seu nom, i en aquest cas s'haurà d'aportar l'imprés de sol·licitud signat per la part beneficiària, sol·licitant de l'ajuda, on conste la citada autorització.

 

Es pot presentar la sol·licitud d'ajudes per a qualsevol IEEV.CV realitzat?

Només per a aquells informes registrats en el Registre autonòmic, amb posterioritat a la data que establisca la convocatòria corresponent.

 

Quin és l'import dels honoraris del tècnic que intervinga?

 Els honoraris són lliures, per la qual cosa s'ha d'aconseguir un acord entre les parts.


Quin pressupost es presenta?

No cal presentar el pressupost. Es presentarà factura d'honoraris per la realització de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici, acompanyant el document bancari que acredite que l'abonament de la factura s'ha efectuat a través d'una entitat financera i no mitjançant pagament en metàl·lic.

 
Quina documentació cal presentar?

L'establida en la base quarta.

a) Imprés de sol·licitud signat per la part beneficiària o el seu representant.

b) Factura d'honoraris per la realització de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici, acompanyant el document bancari que acredite que l'abonament de la factura s'ha efectuat a través d'una entitat financera i no mitjançant pagament en metàl·lic.

c) Justificació de la inscripció del IEEV.CV en el Registre a aquest efecte, mitjançant la presentació del justificant.

d) En el seu cas, acta de la comunitat de persones propietàries on es nomene el representant per a tramitar la sol·licitud d'ajudes i altres actuacions que procedisquen en la gestió de la subvenció.

 
Si l'edifici té menys de 50 anys, poden optar a les ajudes a la redacció del IEEV.CV?

El IEEV.CV és obligatori per a aquells edificis amb antiguitat superior a 50 anys o que vulguen acollir-se a ajudes públiques en matèria de rehabilitació.

A la subvenció bàsica només opten aquells edificis d'antiguitat superior a 50 anys. No obstant això, podrà optar a la subvenció addicional, sent l'ajuda bàsica 0 €.

 
Exemple de la quantia que rebria d'ajuda per la redacció del IEEV.CV per a un habitatge unifamiliar.

L'import protegit serà el cost facturat de l'informe (per exemple 700 euros) amb un màxim d'acord amb la taula de la base cinquena punt 1 (En cas d'habitatge unifamiliar 600+50*1=650 euros). L'import protegit màxim seria el més restrictiu de tots dos sent en aquest cas 650 euros.

A partir d'ací, una subvenció bàsica del 20% de 650 euros, si l'edifici té més de 50 anys i una subvenció addicional depenent de la baremació obtinguda, per exemple, en una baremació de 5 punts obtindrà un 40% de 650 euros, en aquest cas no arribaria a aplicar-se el màxim de 1.500€.

 
La base cinquena de l'ordre de les ajudes al IEEV.CV diu, “2. Import de les ajudes

a) Una subvenció bàsica del 20 per cent de l'import protegit del *IEEV-CV, per a totes les sol·licituds d'ajuda dels IEEV.CV corresponents a edificis amb una antiguitat superior a 50 anys i que complisquen els requisits i documentació exigida.

b) Una subvenció addicional, en funció dels punts obtinguts en la baremació de les sol·licituds d'acord amb el punt 3 d'aquesta base, amb els percentatges i les quanties màximes indicades..”

Si l'edifici no té 50 anys però vol promoure el IEEV.CV per a sol·licitar ajudes, pot optar a l'ajuda per a la redacció IEEV.CV? o per contra no té dret a rebre ajuda per tindre menys de 50 anys?

Si que pot optar a l'ajuda. Si l'edifici té menys de 50 anys l'ajuda bàsica seriosa 0 € i l'ajuda addicional, en cas de ser beneficiari de la mateixa segons la baremació, seria la que corresponga.

En el visor cartogràfic de la GVA consta que l'edifici té més de 50 anys, no obstant això, en cadastre figura una rehabilitació integral amb menys de 50 anys. Quin ha de ser la referència per a determinar si ha de fer-se el IEEV.CV?

L'any de construcció de l'edifici que figura en cadastre, independentment que s'haja realitzat reforma integral, aquesta no actualitzarà l'any de construcció que romandrà invariable. En cas de no ser correcte aquesta dada haurà de modificar-se en cadastre.

 

Quin termini màxim estableix la Llei per a disposar de IEEV.CV?

D'acord amb la disposició addicional cinquena del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d'aprovació del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge. el termini màxim per a l'elaboració i registre de l'informe d'avaluació de l'edifici, en funció de l'any de construcció de l'edifici serà el següent

Any de construcció de l'edifici Termini límit de presentació i registre de l'informe d'avaluació de l'edifici
Anterior a 1901. 31 de desembre de 2020.
De 1901 a 1950. 31 de desembre de 2021.
De 1951 a 1971. 31 de desembre de 2022.
A partir de 1972. 31 de desembre de l'any següent a l'any en què l'edifici cumplisca 50 anys.

 

Què succeeix si tinc un Informe d'inspecció de l'edifici (*ITE) anterior a l'aprovació del Decret 53/2018, de 27 d'abril?

S'estableix en la disposició transitòria primera que aquells edificis que compten amb *ITE en vigor, aquest es donarà per convalidat com IEEV.CV sempre que s'afija l'avaluació d'eficiència energètica de l'edifici. La futura renovació del *ITE, expirada la seua vigència, comportarà l'obligació de redactar i registrar el IEEV.CV.