Pla Conviure

Pla Conviure


 


ORDEN 1/2023, de 15 de febrero, de la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, por la cual se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la rehabilitación de edificios y la adecuación del entorno construido en municipios mediante el Plan Convivir y se convocan las ayudas para el ejercicio 2023

 

 

Llistat de sol·licituds i objeccions

Publicació en la web del llistat d'objeccions de les sol·licituds d'ajudes mitjançant el Pla "Conviure 2023" el dia 11/07/2023


Llistat de sol·licituds de la província d'Alacant.

Llistat de sol·licituds de la província de Castelló.

Llistat de sol·licituds de la província de València.

 

 

Advertit error en la interposició de l'objecció núm. 30 a determinades sol·licituds de concessió de subvencions per a la rehabilitació d'edificis i l'adequació de l'entorn construït en municipis de les província de València mitjançant el Pla Conviure – exercici 2023 - es fa pública la relació de sol·licituds en les quals l'objecció núm. 30 no ha de ser tingut en consideració.

 

Llistat de sol·licituds dela província de València

 

 

Consulta de notificacions per a sol·licitants d'ajudes d'habitatges

 

Esmena de sol·licituds d'ajudes de Pla "Conviure" 2023

 

El termini màxim per a l'esmena d'objeccions conclou el dia 25 de juliol de 2023 inclusivament.

 

 

 

RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2023, de concessió de les ajudes regulades mitjançant l’Ordre 1/2023, de 15 de febrer, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d’edificis i l’adequació de l’entorn construït en municipis mitjançant el pla «Conviure», i es convoquen les ajudes per a l’exercici 2023. 

 

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 30 de novembre de 2023, de concessió de les ajudes regulades mitjançant l’Orde 1/2023, de 15 de febrer, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d’edificis i l’adequació de l’entorn construït en municipis mitjançant el pla «Conviure», i es convoquen les ajudes per a l’exercici 2023

 

LLISTATS DEFINITIUS d'ajudes Pla CONVIURE 2023 CONCEDIDES

ALACANT              CASTELLÓ             VALÈNCIA

 

LLISTATS DEFINITIUS d'ajudes Pla CONVIURE 2023 DENEGADES

ALACANT              CASTELLÓ              VALÈNCIA

 

LLISTATS DEFINITIUS d'ajudes Pla CONVIURE 2023 DENEGADES SUBVENCIÓ ADDICIONAL PER ESGOTAMENT PRESSUPOSTARI

ALACANT              CASTELLÓ             VALÈNCIA

 

LLISTATS DEFINITIUS d'ajudes Pla CONVIURE 2023 DESISTIDES

ALACANT              CASTELLÓ             VALÈNCIA

 

BAREMACIÓ SEGONS BASE ONZENA. CRITERIS DE BAREMACIÓ

 

APORTACIÓ DOCUMENTAL PER A COMPLETAR EXPEDIENT 

 

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant de la Secretaria Autonòmica d’Habitatge, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que establixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que establixen els articles 10.1.a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Per a interposar recurs potestatiu de reposició punxe ACÍ

 

Fitxes per a l'elaboració d'una estratègia de rehabilitació de l'entorn construït

Fitxes per a l'elaboració d'una estratègia de rehabilitació de l'entorn construït

 

Per a sol·licitar la participació en aquest programa d'ajudes és obligatòria el lliurament de les Fitxes per a l'elaboració d'una estratègia de rehablitación de l'entorn construït que a continuació pot descarregar-se. És per això recomanable emplenar-la amb la suficient antelació.

Pot addicionalment lliurar-se una estratègia de rehabilitació de major abast seguint models com l'Agenda Urbana Espanyola. Aquest document té caràcter voluntari i serà avaluat seguint els criteris d'adjudicació fixats en l'ordre de bases de l'ajuda.

 

Preguntes freqüents