texto introducción obra castelló

 

En gener de 2024 s'inicien les obres de construcció de l'edifici Pilot VIU I CONVIU, model experimental de sostenibilitat mediambiental, social i econòmica.

  • En matèria de sostenibilitat mediambiental l'edifici presenta un disseny bioclimàtic i resilient enfront del canvi climàtic, incorpora sistemes constructius de bioconstrucció, materials de proximitat i sistemes d'ús eficient dels recursos d'aigua i energia. La seua construcció es basa en els principis de l'economia circular, amb l'utilització d'estratègies per a la gestió de residus i control dels consums d'obra.
  • Quant a les mesures de sostenibilitat social, l'edifici impulsa el model de co-habitatge amb espais comuns oberts que posarà en pràctica un nou model de governança i sensibilització dels usuaris, tenint en compte criteris de biohabitabilitat.
  • En relació amb les mesures de sostenibilitat econòmica, l'edifici s'executa atenent els principis de construcció 4.0 i prefabricació. L'empresa adjudicatària realitzarà un pla de manteniment que tinga en compte les singularitats tecnològiques de l'edifici entre les quals es compta la incorporació d'un sistema de monitoratge.

 


 

Metodologia BIM

Metodologia BIM

Tant el desenvolupament del projecte com l'execució de l'obra utilitzen la metodologia BIM per a la gestió coordinada, centralitzada i eficient de la construcció de l'edifici.

Actuacions

Actuacions

 Sostenibilitat mediambiental

  • Economia circular, recuperació i reutilització de materials de demolició

Per al compliment del Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, el projecte determina per al conjunt dels residus a generar en el procés d'obra que el 82%* dels residus de construcció i demolició no perillosos generats en el lloc de construcció quedarà preparat per a la seua reutilització, reciclatge i recuperació d'altres materials.

* (percentatge en pes, excloent el material natural esmentat en la categoria 17 05 04 en la Llista europea de residus establida per la Decisió 2000/532/EC)