T'interessa

SIGAL - Sistema Informàtic de Gestió Administrativa de Laboratoris d'Assaig per al Control de Qualitat en l'Edificació

SIGAL - Sistema Informàtic de Gestió Administrativa de Laboratoris d'Assaig per al Control de Qualitat en l'Edificació

Elaboració i presentació davant l'òrgan competent de la declaració responsable per exercir la seua activitat com a Laboratori d'assaig per al control de qualitat en l'edificació, d'acord amb el Reial decret 410/2010, de 31 de març i el Decret 10/2023 de 3 de febrer, del Consell, de regulació de la gestió de la qualitat en obres d'edificació.

Gestió de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigibles continguts a l' annex II de l'esmentat Reial Decret.

Enllaç a SIGAL

Enllaç al Registre General de laboratoris d'assaig per a el control de qualitat en l'edificació 

 

Documentos de apoyo: