T'interessa

SIGAE - Sistema Informàtic de Gestió Administrativa d'Entitats de Control de Qualitat en l'Edificació

SIGAE - Sistema Informàtic de Gestió Administrativa d'Entitats de Control de Qualitat en l'Edificació

Elaboració i presentació davant l'òrgan competent de la declaració responsable per exercir la seua activitat com a Entitat de control de qualitat en l'edificació, d'acord amb el Reial decret 410/2010, de 31 de març i el Decret 10/2023 de 3 de febrer, del Consell, de regulació de la gestió de la qualitat en obres d'edificació.

Gestió de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigibles continguts a l'annex I de l'esmentat Reial Decret.

Enllaç a SIGAE

Enllaç al Registre General d'entitats de control de qualitat en l'edificació 

 

Documents de suport: