novetats

Ves enrere Es constitueixen la Comissió Interdepartamental i del Consell de Participació per a la Innovació en Edificació

Es constitueixen la Comissió Interdepartamental i del Consell de Participació per a la Innovació en Edificació

La implementació d'una estratègia BIM en GVA continua avançant amb la constitució de la Comissió Interdepartamental i del Consell de Participació per a la Innovació en Edificació creats d'acord amb el decret 194/2022.

Aquesta setmana ha tingut lloc la constitució de la Comissió Interdepartamental per a la Innovació en Edificació integrades per alts càrrecs del Consell responsables d'infraestructures i arquitectura que es configura amb el propòsit de convertir-se en un instrument transversal i de harmonització de les estratègies de sostenibilitat i digitalització, indispensables per a promoure una arquitectura responsable.

A més, s'ha dut a terme la primera reunió del Consell de participació per a la Innovació en Edificació. Aquest òrgan d'assessorament, consulta i deliberació establit pel decret 194/2022 naix com a eina per a afavorir la transferència de coneixements i la relació amb el sector potenciant així el foment de la digitalització, la sostenibilitat i la competitivitat.

L'objectiu d'aquests òrgans de participació és facilitar fòrums de diàleg, col·laboració, impuls i iniciativa que faciliten, sempre respectant les competències pròpies de cada Conselleria, per a  coordinar accions cap a una arquitectura sostenible en termes mediambientals, socials i econòmics.

La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, d'ara en avant Vicepresidència Segona, té entre els seus objectius fonamentals fomentar la transició ecològica del nostre hàbitat construït des de l'impuls de la transferència de coneixement i la innovació aplicada.

El Decret 5/2019, de 16 de juny, pel qual es determinen el número i la denominació de les conselleries i les seues atribucions, en relació amb el Decret 105/2019, de 5 de julio, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, atribueixen la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció, d'ara en avant *DGIEC, competències en matèria de foment de l'eco-disseny, sistemes de gestió ambiental, compra pública verda, petjada ambiental i etiqueta ecològica en l'àmbit de la construcció.

A fi de promoure la resiliència territorial de la Comunitat Valenciana i de manera alineada amb les directrius europees en matèria de desenvolupament sostenible, la DGIEC persegueix el foment de la transició ecològica de l'entorn construït promovent l'impuls a la innovació com a mecanisme fonamental per a catalitzar aquesta necessària transformació, garantint el respecte al medi ambient i el benestar de les persones. La descarbonització, tal com assenyala el Pacte Verd Europeu, ha de ser l'eix fonamental sobre el qual s'articulen les estratègies de desenvolupament de la Unió Europea per a garantir una societat justa i pròspera, amb una economia moderna i competitiva, eficient en l'ús dels seus recursos, que ha d'aconseguir la neutralitat climàtica en 2050.

Així doncs, tal com estableix l'Agenda 2030, s'aposta per uns assentaments humans que siguen inclusius, segurs, resilients i sostenibles i s'insta a adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i la reducció d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, posant en el centre a les persones, el planeta, la prosperitat, i la pau sota el lema “No deixar a ningú arrere». D'acord amb aquests objectius, la redacció participada de la futura agenda urbana valenciana recull entre els seus objectius prioritaris la consecució d'espais sostenibles, saludables i inclusius.

Aquesta visió s'integra amb el moviment de la Nova Bauhaus Europea promogut per la Comissió Europea que impulsa la dimensió arquitectònica d'aquest acord i es converteix en una crida a la reflexió col·lectiva sobre els espais en els quals es desenvolupa la nostra vida atesa la cultura de cada lloc i reforçant els vincles que uneixen als diferents països europeus sustentant-se en tres pilars: la bellesa, la sostenibilitat i la inclusió.

En efecte, la recentment aprovada Llei 9/2022, de 14 de juny, de qualitat de l'arquitectura, emmarcada en aquest context i alineada amb les citades iniciatives europees, reconeix l'arquitectura com a bé d'interés general i insta a fomentar la funció exemplaritzant de l'administració en aquest àmbit.

En aquest sentit, el Consell compromés amb una transició verda, justa i integradora, promou els mecanismes necessaris per a fomentar la sostenibilitat dels llocs que habitem i impulsar la R+D+ i com a catalitzador d'una competitivitat verda en un sector tractor com la construcció.

És fonamental per a la consecució d'aquests objectius i per a una adequada col·laboració i suport entre tots els agents implicats en l'edificació, disposar d'un espai de coordinació, anàlisi i deliberació entre totes les conselleries, entitats del sector públic instrumental i resta de departaments que conformen la Generalitat amb competències en matèria d'edificació. Així mateix, ha d'afavorir-se un entorn de diàleg i treball conjunt amb els agents de l'edificació recollits en Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación.

El Decret 240/2019, de 25 de octubre, del Consell,  d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Vicepresidència segona i Conselleria Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, estableix en el seu article 14, entre les funcions de la Direcció General de la Innovació Ecològica en la Construcció, el foment de l'eco-disseny i la compra pública verda en l'àmbit de la construcció.

En aquest context institucional s'estima necessària la promoció de fòrums d'impuls i iniciativa en matèria d'Innovació en l'edificació inspirada en la necessària col·laboració, cooperació i diàleg que facilite, respectant les competències atribuïdes a cadascuna de les conselleries implicades en matèria d'edificació i arquitectura, la comunicació entre els diferents departaments, entitats i agents que intervenen en la programació, projecció, disseny, execució i gestió d'edificació amb l'objectiu de coordinar accions cap a una arquitectura sostenible en termes mediambientals, socials i econòmics. Tal aspiració es materialitza mitjançant l'aprovació del present decret amb la creació de dos òrgans col·legiats en diferents escales, abastant des de l'esfera d'iniciativa i impuls de les polítiques públiques de la Generalitat orientades a la consecució dels objectius en la matèria, a través de la Comissió Interdepartamental per a la Innovació en Edificació i, un òrgan d'assessorament, consulta i deliberació amb la participació de l'administració juntament amb representants vinculats al sector, concretat en el Consell de participació i deliberació per a la Innovació en Edificació.