Informe d'Avaluació de l'Edifici d'ús residencial d'Habitatge (IEEV.CV)

Informe d'Avaluació de l'Edifici d'ús residencial d'Habitatge (IEEV.CV)

 

Què és l'IEEV.CV?

És un document tècnic que arreplega la informació i anàlisi de l'estat de l'edifici d'ús residencial d'habitatge respecte a la seua conservació, a les condicions d'accessibilitat i l'avaluació energètica d'aquest.
És per tant un document que ens permet conéixer l'estat del nostre edifici per a poder escometre les obres de rehabilitació i manteniment més aconsellables, alhora que complir l'obligació urbanística per a edificacions d'habitatge de més de 50 anys i catalogades.
S'haurà de realitzar cada 10 anys.

 

 

Quan és necessari l'IEEV.CV?

Els propietaris d'edificis de tipologia residencial d'habitatge hauran de promoure la realització de l'informe IEEV.CV en els supòsits següents:

1.- Quan l'edifici amb ús habitatge tinga una antiguitat superior a 50 anys.

2.- Quan la propietat de l'edifici d'habitatges, unifamiliar o plurifamiliar, pretenga acollir-se a programes públics d'ajudes per al foment de la rehabilitació, independentment de l'antiguitat d'aquest.

3.- I quan així ho determine la normativa autonòmica o municipal.

 

Normativa reguladora:

 

Com pot el professional realitzar  l'IEEV.CV?

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori posa a disposició dels tècnics competents, perquè actuant per encàrrec del propietari o comunitat de propietaris de l'edifici, mitjançant la seua pàgina web, l'aplicació informàtica IEEV.CV, de descàrrega lliure, puguen realitzar l'Informe, que s'establix com a eina autoritzada per a la redacció d'aquest. Cal tindre en compte que els croquis referents a accessibilitat hauran d'incloure's en format jpg. El Manual Tècnic de suport per a la redacció de l'IEEV.CV es troba en esta pàgina web.

 

L' IEEV.CV un document a incorporar al procedimient de rehabilitació

L'Informe d'Avaluació de l'Edifici d'ús residencial d'Habitatge de la Comunitat Valenciana (IEEV.CV) ha d'incorporar-se a la documentació necessària per a la tramitació d'ajudes públiques a la rehabilitació.
Com a conseqüència d'això, la propietat haurà de dirigir-se als professionals competents, per a contractar l'elaboració de l'informe i incloure-ho a la documentació requerida per a accedir a les ajudes esmentades.

  

Quins professionals els realitzaran?

El redactor de l'informe ha de ser un tècnic facultatiu competent per a la redacció de projectes o direcció d'obres i direcció d'execució d'obres d'edificació amb ús residencial conforme al que disposa la Ley 38/99, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.


 Descàrrega de l'aplicació informàtica IEEV.CV (Versió 3.0.5)

Si desitja descarregar l'aplicació accedisca al següent enllaç 

Manual IEEV.CV

Si desitja descarregar el manual accedisca al següent enllaç

  FAQS_IEEV.CV