Ajudes implantació IEEV.CV

Ajudes implantació IEEV.CV


 

BASES

ORDRE 1/2021, de 19 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis d'habitatges (IEE.CV)

CORRECCIÓ d'errors de l'Ordre 1/2021, de 19 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis d'habitatges (IEEV-CV) de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis d'habitatges (IEEV-CV).

 

- CONVOCATÒRIA

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2023, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l’exercici 2023 les ajudes per a la realització de l’informe d’avaluació de l’edifici (IEEV.CV)

 

BUTLLETÍ DIFUSIÓ

VÍDEO

 

Nou: Llistat de sol·licituts i objeccions

Publicació en la web del llistat d'objeccions de les sol·licituds d'ajudes de IEEC.CV el dia 24/07/2023.

Llistat d'objeccions província d'Alacant

Llistat d'objeccions província de Castelló

Llistat d'objeccions província de València

 

Consulta de notificacions per a sol·licitants d'ajudes d'habitatges.

 

Esmena de sol·licituds d'ajudes per la realització de l'IEEV.CV. Convocatòria 2023.

El termini màxim per a l'esmena d'inconvenients conclou el dia 7 d'agost de 2023 inclusivament.

 

 

RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2023, de concessió de les ajudes regulades mitjançant l’Ordre 1/2021, de 19 d’abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s’aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l’informe d’avaluació d’edificis d’habitatges (IEEV.CV), i convocades mitjançant Resolució de 17 de gener de 2023, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen, per a l’exercici 2023, les ajudes per a la realització de l’informe d’avaluació de l’edifici.

 

LLISTATS DEFINITIUS d'ajudes implantació IEEV.CV 2023 CONCEDIDES

ALACANT              CASTELLÓ             VALÈNCIA

 

LLISTATS DEFINITIUS d'ajudes implantació IEEV.CV 2023 DENEGADES

ALACANT              CASTELLÓ             VALÈNCIA

 

LLISTATS DEFINITIUS d'ajudes implantació IEEV.CV 2023 DESISTIDES

ALACANT              CASTELLÓ             VALÈNCIA

 

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant de la Secretaria Autonòmica d’Habitatge, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que establixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que establixen els articles 10.1.a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Per a interposar recurs potestatiu de reposició punxe ACÍ.

Preguntes freqüents

PREGUNTAS FRECUENTES

Qui pot presentar la sol·licitud d'ajudes?
Les comunitats de persones propietàries o persones propietàries úniques d'edificis de caràcter predominantment residencial.

Es podrà autoritzar el tècnic redactor del IEE. CV al fet que tramite la sol·licitud telemàtica en el seu nom, en aquest cas s'haurà d'aportar l'imprès de sol·licitud signat per la part beneficiària, sol·licitant de l'ajuda, on conste la citada autorització.

 

Es pot presentar la sol·licitud d'ajudes per a qualsevol IEEV.CV realitzat?
Només per a aquells informes registrats en el Registre autonòmic, amb posterioritat a la data que establisca la convocatòria corresponent

Quin és l'import dels honoraris del tècnic que intervinga?
Els honoraris són lliures, per la qual cosa s'ha d'aconseguir un acord entre les parts.


Quin pressupost es presenta?
No cal presentar el pressupost. Es presentarà factura d'honoraris per la realització de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici, acompanyant el document bancari que acredite que l'abonament de la factura s'ha efectuat a través d'una entitat financera i no mitjançant pagament en metàl·lic.

Quina documentació cal presentar?

L'establida en la base quarta.


a) Imprès de sol·licitud signat per la part beneficiària o el seu representant.

b) Factura d'honoraris per la realització de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici, acompanyant el document bancari que acredite que l'abonament de la factura s'ha efectuat a través d'una entitat financera i no mitjançant pagament en metàl·lic.

c) Justificació de la inscripció del IEEV.CV en el Registre a aquest efecte, mitjançant la presentació del justificant.

d) Si escau, acta de la comunitat de persones propietàries on es nomene al representant per a tramitar la sol·licitud d'ajudes i altres actuacions que procedisquen en la gestió de la subvenció.