Ajudes Convocatòries 2020

Ves enrere Ajudes implantació del I´EEV.C

Ajudes implantació del I´EEV.C

  • Bases

ORDRE 2/2018, de 12 de març, de la Conselleria d'Habi-tatge,  Obres  Públiques  i  Vertebració  del  Territori,  per  la  qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l'Informe d'Avaluació d'Edificis.

  • Convocatòria

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2020 de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 les ajudes per a la realització de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEEV. CV).

Sol·licitud d'ajudes IEEV.CV

AJORNAMENT DE LA DATA DE LA PUBLICACIÓ EN LA WEB DEL LLISTAT DE LES SOL·LICITUDS D'AJUDES A L'IEEV.CV, INDICANT AQUELLES QUE ESTAN COMPLETES, INCOMPLETES I LES NO ADMESES A TRÀMIT (17/08/2020)

Amb la finalitat d'evitar possibles perjudicis a les parts interessades en cas de publicar-se el llistat complet de sol·licituds i concedir-se termini d'esmena d'objeccions en ple període vacacional, i, d'altra banda, amb l'objecte de compassar les limitades capacitats funcionals d'aquesta Administració per a avaluar el gran nombre de peticions que han suscitat les diferents convocatòries d'ajudes a la rehabilitació d'edificis i habitatges, conforme a l'indicat en la Base Reguladora 6.3 de l'Ordre 2/2018, de 18 de març, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, es comunica que la data de publicació del llistat es retarda fins al dia 17 de setembre de 2020.

  • Llistat d'inconvenients sol·licituds d'ajudes a la implantació de l'informe d'avaluació de l'edifici IEEV.CV 2020.  (València, 17/09/2020)

Llistat de sol·licituds de la província d'Alacant

Llistat de sol·licituds de la província de Castelló

Llistat de sol·licituds de la província de València

Cerca personalitzada de l'estat de les sol·licituds

El termini màxim per a la correcció d'esmenes conclou el dia 1 d'octubre de 2020, inclusivament

 

Impressos associats a aquest tràmit:

 

[IEE 90019] CORRECCIÓ DE LA SOL·LICITUD DE CONCESSIÓ D'AJUDES PER LA REALITZACIÓ DE L'INFORME D'AVALUACIÓ DE L'EDIFICI (IEEV.CV) CONVOCATÒRIA 2020

[07000] MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Si l'esmena o complementació de l'expedient de sol·licitud d'ajudes correspon al contingut d'aquestes plantilles, convé que, abans d'iniciar la tramitació, les descarregue, emplene i, degudament signades quan siga procedent, les tinga preparades en format pdf, per al seu annexat

 

  • RESOLUCIÓ D'AJUDES IEE.CV. LLISTATS DEFINITIUS

RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2020, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, de la convocatòria per a la concessió de les ajudes regulades mitjançant l'Ordre 2/2018, de 12 de març, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis i convocades mitjançant la Resolució de 6 de maig de 2020, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica. 

LLISTATS   DEFINITIUS   D'AJUDES IEE.CV 2020 CONCEDIDES

ALACANT           CASTELLÓ            VALÈNCIA

LLISTATS   DEFINITIUS   D'AJUDES IEE.CV 2020  DENEGADES

ALACANT           CASTELLÓ            VALÈNCIA

  • Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant la Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica, d'acord amb el Resolc Primer de la Resolució de 2 d'agost de 2019, del Vicepresident Segon i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la seua publicació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o bé, directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà al de la seua publicació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.

 

Per a interposar recurs potestatiu de reposició punxe A