Ajudes convocatòries 2019

Ves enrere Ajudes urgents per a pal·liar els danys produïts en habitatges dels municipis afectats per DANA

Ajudes urgents per a pal·liar els danys produïts en habitatges dels municipis afectats per DANA

 

LLISTATS DEFINITIUS DE CONCESSIÓ DE LES AJUDES

 

SOL·LICITUD DE PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ DE LES OBRES REALITZADES CONVOCATÒRIA 2019

a) Imprès sol·licitud

b) Declaració responsable sobre la concurrència amb altres subvencions

c) Documentació establerta en l'article 12.1 del DECRET 236/2019 de les ajudes.

Deurà fer arribar la documentació a la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, C/ Democràcia 77, 46018, València, per qualsevol dels mitjans establerts per la llei 39/2015:

  • En els registres de les oficines PROP de la Generalitat Valenciana.
  • En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Cabildo i Consell insular, als Ajuntaments dels Municipis a que es refereix l'article 121 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'hagués subscrit l'oportú conveni.
  • En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  • En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  • En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
  • Telemàticament en la direcció electrònica https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20458&version=amp

Per ampliar la informació o resoldre dubtes poden posar-se en contacte amb:

Telèfon d'informació Generalitat 012

Correu electrònic: ayudasdana@gva.es

INFORMACIÓ IMPORTANT AJUDES DANA REHABILITACIÓ HABITATGES.

"INFORMACIÓ IMPORTANT AJUDES DANA REHABILITACIÓ HABITATGES. S'ha publicat el DECRET 37/2021, de 5 de març, del Consell, que amplia el termini de justificació de l'execució de les obres i sol·licitud de pagament de les ajudes fins abans del 30 de juny de 2021, aportant la documentació detallada en l'article 2, d'acord amb tot allò que disposa l'article 12 del DECRET 236/2019, de 18 d'octubre, del Consell.

INFORMACIÓ GENERAL AJUDES DANA