Ajudes convocatòries 2019

Ves enrere Ajudes rehabilitació edificis pla 2018-2021. Conservació i/o accessibilitat

Ajudes rehabilitació edificis pla 2018-2021. Conservació i/o accessibilitat

Bases

ORDRE 7/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

Convocatòria

RESOLUCIÓ d'11 de febrer de 2019, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

Guia informativa ajudes rehabilitació 2019: conservació, seguretat d'utilització i accesibilitat.

TERMINI DE SOL·LICITUDS TELEMÀTIQUES, del 16 de febrer de 2019 al  30 d'abril de 2019 tots dos inclosos.

Tràmit sol·licitud

Alta telemàtica de justificació d'ingressos de la unitat de convivència o del fet  que resideixen persones amb diversitat funcional o majors de 65 anys.

 

AJORNAMENT DE LA DATA DE LA PUBLICACIÓ EN LA WEB EL LLISTAT  D'OBJECCIONS DE LES SOL·LICITUDS D'AJUDES CONSERVACIÓ I ACCESSIBILITAT INDICANT AQUELLES QUE ESTAN COMPLETES, INCOMPLETES I LES NO ADMESES A TRÀMIT.   (València, 1 de juliol de 2019)

A conseqüència de les limitacions funcionals d'aquesta Administració, la coincidència temporal de les convocatòries d'ajudes, tant al lloguer com a la rehabilitació d'edificis i habitatges en les seues distintes modalitats, i la gran resposta que hi ha hagut en nombre de peticions a totes elles, resulta materialment impossible procedir a la publicació del llistat de peticions en el termini estipulat pel que, d'acord amb allò que s'indica en la Base Reguladora 14.4 de l'Ordre 7/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, es comunica que la data de publicació es retarda fins al dimecres 4 de setembre de 2019.

Llistat d'inconvenients sol·licituds d'ajudes 2019 per la rehabilitació   de l'edifici. CONSERVACIÓ I/O ACCESSIBILITAT. 4/09/2019

Llistat de sol·licituds de la província d'Alacant

Llistat de sol·licituds de la província de Castelló

Llistat de sol·licituds de la província de València

Consulte la seua NOTIFICACIÓ

Esmena de sol·licitud d'ajudes a la rehabilitació edificatòria del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021. Convocatòries 2019

El termini màxim per a l'esmena d'inconvenients conclou el dia 18 de setembre de 2019 inclusivament.

Impresos associats a aquest tràmit:

[RHB 90020] CERTIFICAT SOBRE L'ACORD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS

[RHB-CA 90017 bis] ESMENA DE LA SOL·LICITUD D'AJUDES DE REHABILITACIÓ D'EDIFICIS DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓ I ACCESSIBILITAT. PLA 2018-2021. CONVOCATÒRIA 2019

[07000] MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

 

  • Si l'esmena o complementació de l'expedient de sol·licitud d'ajudes correspon al contingut d'aquestes plantilles, convé que, abans d'iniciar la tramitació, les descarregue, emplene i, degudament signades,  les tinga preparades en format pdf, per al seu annexat.

 

 

17/09/2019: AMPLIACIÓ de termini d'esmena d'inconvenients

Com a conseqüència de les circumstàncies excepcionals derivades del recent episodi DANA/Gota freda que ha afectat greument el desenvolupament normal de les activitats de tota mena en diversos àmbits del nostre territori, en interés de les persones sol·licitants que hagen pogut veure's condicionades per aquests fets, s'ha acordat ampliar el termini per a l'esmena d'inconvenients dels expedients d'ajudes de rehabilitació d'edificis de la Convocatòria 2019 del Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021. A aquest efecte, el termini d'esmena telemàtica d'objeccions queda prorrogat fins a les 23.59 hores del dia 25 de setembre de 2019.

RESOLUCIÓ D'AJUDES A LA REHABILITACIÓ EDIFICATÒRIA  2019. CONSERVACIÓ I/O ACCESSIBILITAT

CONCEDIDES

ALACANT    CASTELLÓ        VALÈNCIA

DENEGADES per incomplir requisits

ALACANT       CASTELLÓ       VALÈNCIA

DENEGADES per pressupost esgotat

ALACANT       CASTELLÓ         VALÈNCIA

 

 

  • Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant la Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica, d'acord amb el Resolc Primer de la Resolució de 2 d'agost de 2019, del Vicepresident Segon i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la seua publicació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o bé, directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà al de la seua publicació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.

Per a interposar recurs potestatiu de reposició punxe ACÍ

Sol·licitud de qualificació definitiva i abonament de les ajudes a la rehabilitació d'edificis. C.A.

 

Categoria constructiva cadastral de l'edifici. (Ha d'afegir sis zeros fins a completar 20 dígits)