Ajudes convocatòries 2019

« Ves enrere

Ajudes Pla Renhata

Ajudes Pla Renhata

PLA DE REFORMA D'HABITATGES

Plan Renhata

  • Bases

ORDRE 1/2018, de 12 de març, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, Pla Renhata.

  • Convocatòria d'ajudes

Correcció de sol·licitud d'ajudes Pla RENHATA 2019

El termini màxim per a l'esmena d'inconvenients conclou el dia 30 de juliol de 2019 inclòs.

Impressos associats a aquest tràmit:

Si l'esmena o complementació de l'expedient de sol·licitud d'ajudes correspon al contingut d'aquestes plantilles, convé que, abans d'iniciar la tramitació, les descarregue, emplene i, degudament signades, les tinga preparades en format pdf, per al seu annexat

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA D'AJUDES PLA RENHATA 2018 (DOGV núm. 8690, 03/12/2019) 

RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2019, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, de la convocatòria per a la concessió de les ajudes regulades mitjançant l'Ordre 1/2018, de 12 de març, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions a l'interior dels habitatges, i convocades mitjançant la Resolució de 6 de febrer de 2019 en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, Pla RENHATA 2019. 

 

LLISTATS DEFINITIUS d'ajudes Pla Renhata 2019 CONCEDIDES

ALACANT    CASTELLÓ    VALÈNCIA

LLISTATS DEFINITIUS d'ajudes Pla Renhata 2019 DENEGADES

ALACANT      CASTELLÓ      VALÈNCIA

 
  • Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant la Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica, d'acord amb el Resolc Primer de la Resolució de 2 d'agost de 2019, del Vicepresident Segon i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la seua publicació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o bé, directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà al de la seua publicació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.
Per a interposar recurs potestatiu de reposició punxe AÇI