Ajudes convocatòria 2018

Ves enrere Ajudes Rehabilitació interior d'habitatges en edificació col·lectiva

Ajudes Rehabilitació interior d'habitatges en edificació col·lectiva

Bases

Alta Tècnic col·laborador

Relació Tècnics col·laboradors

Convocatòria

 
TERMINI DE SOL·LICITUDS DE L'11 DE JULIOL AL 6 D'AGOST DE 2018 AMBDÓS INCLOSOS

Tràmit sol·licitud (finalitzat)

Llistat d' inconvenients sol·licituds d'ajudes 2018 per la rehabilitació  INTERIOR D'HABITATGES EN EDIFICACIÓ COL·LECTIVA. 9/11/2018

Aportació documental o subsanació d'inconvenients

Documents associats a l'expedient

AMPLIACIÓ de termini d'esmena d'objeccions

Com a conseqüència dels problemes tècnics produïts en la plataforma de tramitació electrònica de la Generalitat que han impedit la tramitació telemàtica en diverses franges horàries del dia de hui 23 de novembre de 2018, en interés de les persones sol·licitants que hagen pogut veure's afectades, s'ha acordat ampliar el termini  per a l'esmena  de les objeccions dels expedients d'ajudes de rehabilitació d'habitatges ubicats en edificis de tipologia residencial col·lectiva, dins del Programa de foment de la consevació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021. En conseqüència, el termini d'esmena telemàtica d'objeccions queda prorrogat fins a les 23.59 hores del dia 26 de novembre de 2018.

RESOLUCIÓ D'AJUDES A la REHABILITACIÓ EDIFICATÒRIA  2018.
INTERIOR DELS HABITATGES

LLISTATS DEFINITIUS Rehabilitació 2018. INTERIOR D'HABITATGES EN EDIFICACIÓ COL·LECTIVA

CONCEDIDES

ALACANT      CASTELLÓ        VALÈNCIA

DENEGADES

ALACANT       CASTELLÓ        VALÈNCIA

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, cal interposar potestativament recurs de reposició davant el secretari autonòmic d'Habitatge, d'acord amb l'article primer de la Resolució de 2 de juliol de 2018, de la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la conselleria, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 i la disposició transitòria tercera, apartat c de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o interposar directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que estableixen els articles 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Per a interposar recurs potestastiu de reposició punxe ACÍ

Sol·licitud de qualificació definitiva i abonament de les ajudes a la rehabilitació interior d'habitatges. C.A.