Ajudes convocatòria 2018

Ves enrere Ajudes Rehabilitació edificis. Eficiència energètica

Ajudes Rehabilitació edificis. Eficiència energètica

Bases

 

Convocatòria

 
TERMINI DE SOL·LICITUDS DE L'11 DE JULIOL AL 6 D'AGOST DE 2018 AMBDÓS INCLOSOS

Tràmit sol·licitud (finalitzat)

Una vegada omplit este tràmit, comprove si ha de fer l'alta telemàtica, una a una, de les vivendes que, d'acord amb la base Octava de l'Ordre 8/2018 de 23 de juny, permeten un increment de la quantia màxima subvencionable o que, d'acord amb eixa mateixa base, tinguen dret a una subvenció complementària per tindre ingressos inferiors a 3 vegades l'IPREM (<22.558,77€). De ser aixina, utilitze per a això, quantes vegades ho precise, el tràmit següent:

 

ALTA TELEMÀTICA DE JUSTIFICACIÓ D'INGRESSOS DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA I DE LES PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL O MAJORS DE 65 ANYS, RHB 90022

 

Llistat d' inconvenients sol·licituds d'ajudes 2018 per la rehabilitació   de l'edifici. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. 9/11/2018

Aportació documental o subsanació d'inconvenients

Documents associats a l'expedient

Justificació d'ingressos de la unitat de convivència i de les persones amb diversitat funcional o majors de 65 anys 

 

AMPLIACIÓ de termini d'esmena d'objeccions

Com a conseqüència dels problemes tècnics produïts en la plataforma de tramitació electrònica de la Generalitat que han impedit la tramitació telemàtica en diverses franges horàries del dia de hui 23 de novembre de 2018, en interés de les persones sol·licitants que hagen pogut veure's afectades, s'ha acordat ampliar el termini  per a l'esmena  de les objeccions dels expedients d'ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la millora d'eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021. En conseqüència, el termini d'esmena telemàtica d'objeccions queda prorrogat fins a les 23.59 hores del dia 26 de novembre de 2018.

RESOLUCIÓ D'AJUDES A la REHABILITACIÓ EDIFICATÒRIA  2018. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.

RESOLUCIÓ de 14 de gener de 2019, de la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, de la convocatòria per a la concessió de les ajudes regulades mitjançant l'Ordre 8/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges i convocades mitjançant Resolució de 5 de juliol de 2018, en el marc del Pla estatal d'habitatge 2018-2021.


LLISTATS DEFINITIUS  Rehabilitació 2018. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
CONCEDIDES
ALACANT      CASTELLÓ       VALÈNCIA

LLISTATS DEFINITIUS  Rehabilitació 2018. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
DENEGADES
ALACANT       CASTELLÓ       VALÈNCIA

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, cal interposar potestativament recurs de reposició davant el secretari autonòmic d'Habitatge, d'acord amb l'article primer de la Resolució de 2 de juliol de 2018, de la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la conselleria, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 i la disposició transitòria tercera, apartat c de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o interposar directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que estableixen els articles 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Per a interposar recurs potestastiu de reposició punxe ACÍ

Sol·licitud de qualificació definitiva i abonament de les ajudes a la rehabilitació d'edificis. EE