Ajudes convocatòria 2018

Ves enrere Ajudes implantació del IEEV.CV

Ajudes implantació del IEEV.CV

Bases

ORDRE 2/2018, de 12 de març, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l'Informe d'Avaluació d'Edificis.

Convocatòria

RESOLUCIÓ de 4 d'abril de 2018, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis.

Sol·licitud d'ajudes IEEV.CV

Ampliació de termini presentació sol·licituds ajudes a l'IEEV.CV 2018

Com a conseqüència dels problemes tècnics produïts en la plataforma de tramitació electrònica de la Generalitat que han impedit la tramitació telemàtica des de part del dia 9 fins part del dia 11 de juny, en interés dels ciutadans sol·licitants que hagen pogut veure's afectats, s'ha acordat ampliar el termini per a la presentació de les sol·licituds de les ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis, fins a les 23:59 hores del pròxim dia 14 de juny de 2018.

Aportació documental complementaria

Llistat d' inconvenients sol·licituds d'ajudes a la implantació de l' informe d'avaluació de l' edifici IEEV.CV 2018

 

RESOLUCIÓ D'AJUDES IEE.CV. LLISTATS DEFINITIUS

RESOLUCIÓ de 17 de desembre de 2018, de la convocatòria per a la concessió de les ajudes regulades mitjançant Ordre  2/2018,  de  12  de  març,  de  la  Conselleria d'Habitatge,  Obres  Públiques  i  Vertebració  del  Territori,  per  la  qual  s'aproven  les  bases  reguladores  del  Programa  de suport a la implantació de l'informe d'avaluació d'edificis i convocades mitjançant la Resolució de 4 d'abril de 2018.

 

LLISTATS DEFINITIUS D'AJUDES IEE.CV 2018  CONCEDIDES

ALACANT     CASTELLÓ      VALÈNCIA

LLISTATS  DEFINITIUS D'AJUDES IEE.CV 2018  DENEGADES

ALACANT         VALÈNCIA

Contra la present resolució de 17 de desembre de 2018, que posa fi a la via administrativa, cal interposar potestativament recurs de reposició davant el secretari autonòmic d'Habitatge, d'acord amb l'article primer de la Resolució de 2 de juliol de 2018, de la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 123 i 124 i en la disposició transitòria tercera, apartat c de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la ComunitatValenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Per a interposar recurs potestatiu de reposició punxe ACÍ

Mes informació

ajudesrehabilitacio@gva.es