Ajudes convocatòries

« Ves enrere

Ajudes implantació del IEE.CV

Ajudes implantació del IEE.CV

Bases

ORDRE 7/2017, de 21 d'abril, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa de Suport a la implantació de l'Informe d'Avaluació dels Edificis.

Convocatòria

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2017, de la Conselleria d' Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l'exercici 2017 les ajudes del Programa de suport a la implantació de l' informe d' avaluació de l' edifici

Llistat d' inconvenients sol·licituds d'ajudes a la implantació de l' informe d'avaluació de l' edifici IEE.CV

 

RESOLUCIÒ de 17 de novembre de 2017, de la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, de la convocatòria per a la concessió de les ajudes regulades mitjançant l'Ordre 7/2017, de 21 d'abril, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa de suport a la implantació de l'informe d'avaluació d'edificis i convocades per mitjà de la Resolució de 22 de maig de 2017

 

LLISTATS DEFINITIUS d'ajudes IEE.CV  CONCEDIDES

ALACANT      CASTELLÓ      VALÈNCIA

CONSULTA LA TEUA AJUDA

LLISTATS  DEFINITIUS d'ajudes IEE.CV  DENEGADES

ALACANT      CASTELLÓ       VALÈNCIA

CONSULTA LA TEUA AJUDA

 

D'acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i amb la Resolució de la directora general d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, de data 17 de novembre de 2017 (DOGV de 28 de novembre de 2017) , contra la resolució de les ajudes es podrà interposar telemàticament recurs potestatiu de reposició davant de la Consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori en el termini d'un mes a comptar de l'endemà a la publicació de l'esmentada resolució en el DOGV, o interposar directament recurs contenciós-administratiu davant la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà a la publicació de la mateixa.

Per a interposar recurs potestastiu de reposició punxe ACÍ

Mes informació

ajudesrehabilitacio@gva.es