Ajudes accessibilitat

Ajudes accessibilitat

 

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant de la Secretaria Autonòmica d’Habitatge, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que establixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, directament un recurs contenciós-administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que establixen els articles 10.1.a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Per a interposar recurs potestatiu de reposició punxe ACÍ.

 

Tramitació

Tramitació

SOL·LICITUD AJUDA

 

TRÀMIT ALTA/MODIFICACIÓ/BAIXA DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA {PROPER]

 

ESMENA / APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ A UN EXPEDIENT

Per a la seua tramitació, prémer el botó “ESMENA Presentació autenticada” dins de la pestanya ESMENA.

 

SOL·LICITUD ABONAMENT DE LES AJUDES A LES ACTUACIONS DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT. RHBACC 2023

Per a la seua tramitació telemàtica, entrar en la pestanya “JUSTIFICACIÓ”, apartat “PRESENTACIÓ”, i prémer el botó roig “JUSTIFICACIÓ. Presentació Autenticada”.
 

 

Preguntes freqüents