Hisenda adopta com a referent en la redacció de projectes i contractació d'obres la base de dades de l'IVE

12/10/2021

- La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic recomana a tota la Generalitat utilitzar els preus de referència de la Base de dades de construcció de l'Institut Valencià d'Edificació
- L'objectiu és promoure la coordinació de la contractació pública i establir un criteri homogeniLa Base de dades de construcció de l'Institut Valencià de l'Edificació (IVE) s'ha assumit com a referent econòmic en la redacció de projectes i contractació d'obres de la Generalitat i les entitats del sector públic.

El 10 de setembre passat, la Sotssecretaria de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic va publicar el document en el qual es recomana que en els plecs de clàusules administratives que regisquen la contractació de les obres conste que s'han tingut com a referència els preus publicats per l'IVE. Aquests preus serveixen per a establir el pressupost base de licitació en la redacció dels projectes d'obres.

"Treballem per a assolir l'excel·lència en l'aprovació de plecs d'edificació i obra pública; volem prescripcions tècniques i pressupostos concordes a la realitat tècnica i econòmica de les obres, per a evitar distorsions en el mercat i la conclusió de contractes que no es puguen dur a terme", ha declarat el sotssecretari d'Hisenda, Daniel González Serisola, responsable de la coordinació de la contractació pública, en el marc de la legislació bàsica, en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

Amb aquesta directriu, la Conselleria d'Hisenda ofereix als òrgans de contractació un criteri perquè els pressupostos base de licitació siguen adequats als preus del mercat, tal com demana la Llei de contractes del sector públic.

L'objectiu és que el conjunt de les obres de l'Administració autonòmica opere amb costos similars per a una mateixa unitat d'obra i evite disparitat de preus per discrepàncies en els criteris de valoració. "Estem entrant en un dels períodes de més execució d'obra pública dels últims anys. La licitació ha d'esdevindre una oportunitat de selecció dels projectes més solvents i l'elecció d'un preu adequat ajuda a comptar amb operadors competitius i desenvolupar les obres amb respecte als criteris socials ètics i ambientals", ha indicat González Serisola.

En concret, tal com ha confirmat la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, només dels fons europeus de reconstrucció, la Comunitat Valenciana ja ha té assignats, de moment, un total de 175,71 milions d'euros per a dos programes diferents que comptaran amb un pressupost total de 1.631 milions després de l'aportació de la Generalitat.

Concretament, del programa per a rehabilitació per a la recuperació econòmica i social en entorns residencials, que inclou un pla de transició energètica per a municipis en risc de despoblament, la Generalitat ha pressupostat un total de 1.151 milions, 124,55 dels quals procediran de fons europeus. En canvi, el Programa d'impuls a la rehabilitació d'edificis públics (PIREP) amb criteris de sostenibilitat i accessibilitat compta amb un pressupost total de 480 milions d'euros, 51,16 milions dels quals són aportació europea.

La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica promou la redacció de la Base de dades de construcció de l'IVE, que es publica de manera periòdica des de fa més de 25 anys; reuneix en un document, de manera normalitzada, la descripció i la valoració dels sistemes constructius, les solucions, els productes i materials emprats habitualment en els projectes i les obres, tant d'edificació com d'obra civil, i conté partides d'edificació, urbanització, carreteres, obres ferroviàries i portuàries.

La base de dades aporta una sistematització per a la descripció de les unitats d'obra segons les normes i les especificacions tècniques de les diverses administracions i, especialment, per a la determinació del seu cost. D'aquesta manera servirà de referent en la relació entre agents que intervenen en l'execució i la gestió de les obres davant de possibles incidències o modificacions que calga preveure contractualment.

L'IVE és una fundació d'interés públic, constituïda en 1986, la junta de patrons de la qual aglutina el col·lectiu de professionals implicat en el procés edificatori i urbanístic: Administració; col·legis professionals; associacions de fabricants; promotors i promotores; constructors i constructores; usuaris i usuàries, així com centres docents i tecnològics.