El Consell aprova un conveni de col·laboració per a la regeneració i renovació urbana del barri del Cabanyal-Canyamelar de València

16/10/2020

- L'actuació compren la demolició i posterior contrucció de 10 habitatges
- La subvenció per a l'exercici 2020 ascendeix a 41.500 eurosEl Consell ha autoritzat el conveni de col·laboració entre la Genetalitat, a través de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i l'Ajuntament de València que estableix el marc de col·laboració per a 2020 i exercicis següents, fins al 2023, per al desenvolupament de l'actuació de regeneració i renovació urbana i rural del barri del Cabanyal-Canyamelar a l'empara del Pla estatal d'habitatge 2018-2021, instrumentant la subvenció corresponent.

L'actuació comprén la realització de les obres d'edificació de deu habitatges, amb qualificació energètica mínima tipus B, en substitució d'altres demolides prèviament. A causa de l'elevat estat de deterioració en què es troben els habitatges, l'actuació comprendrà les obres de demolició dels edificis, construcció dels nous habitatges i reurbanització necessàries, com també l'execució d'un programa de reallotjament i la realització de les funcions de gestió tècnica i informació a través de l'equip tècnic.

També s'han programat actuacions dirigides a la rehabilitació de 170 habitatges i s'han executat obres de recuperació d'elements estructurals de l'edifici, accessibilitat, adequació d'elements comuns i habitabilitat dels habitatges, sense que aquestes actuacions comporten canvi de titularitat dels immobles afectats.

L'actuació de regeneració i renovació urbana i rural del barri del Cabanyal-Canyamelar té un cost total de 8.258.937 euros distribuït de la següent manera: Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana 1.870.000 euros, Generalitat 830.000 euros, Ajuntament de València 3.326.587 euros i particulars 2.232.350 euros.

L'anualitat destinada en 2020 corresponent a la Generalitat, a través de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, ascendeix a 41.500 euros.

L'acord estableix una comissió de seguiment integrada per dos representants de la Generalitat i el Consistori.