INICIATIVES I PROJECTES - Coordinació i supervisió de projectes

INICIATIVES I PROJECTES - Coordinació i supervisió de projectes

PROGRAMA REVISIÓ DE PREUS D'OBRES

El programa està orientat a la revisió de preus de les obres en entorn Windows i Linux i és d'aplicació per a obres que reunisquen les característiques següents:

  • Que no existisquen més de dos fórmules de revisió de preus.
  • Que no continga més de 50 certificats ordinaris.
  • Que no s'hagen realitzat obres durant el període de garantia, per causes no imputables al contractista.

És molt important comprovar si els últims índexs aplicats són provisionals o definitius, ja que això determina la provisionalitat o no de la revisió. (L'últim índex definitiu que utilitza l'aplicació figura en el primer full del formulari d'entrada de dades).
Es recomana llegir detingudament el manual d'aprenentatge que s'acompanya, abans de manejar l'aplicació per primera vegada. Així mateix resulta convenient guardar una còpia de la versió original descarregada.

NOTA: El programa de revisió de preus de contractes d'obres ha sigut actualitzat amb índexs oficials de mà d'obra i materials fins a juliol 2013, segons publicació Orde HAP/610/2015 en BOE 10 d'abril de 2015. Vàlid per a obres l'anunci de licitació del qual és anterior al 25 de desembre de 2011.

 

Avís

NOTA: Els usuaris que utilitzen el navegador Internet Explorer de Microsoft hauran de descarregar en el seu ordinador abans de procedir a la seua utilització.

 

Documents: