Taxes - Ajuda per a l'emplenament telemàtic

Taxes - Ajuda per a l'emplenament telemàtic

Taxes - Ajuda per a l'emplenament telemàtic

Taxes - Ajuda per a l'emplenament telemàtic

Una vegada ha seleccionat el concepte corresponent a la taxa que desitja obtindre, s'obrirà un formulari per a omplir les dades. A partir d'ací els passos seran els següents:
 
1. Haurà d'omplir les dades del tipus de concepte sol·licitades en el formulari i polse Calcular TAXA. Quan haja obtingut la taxa polse Continuar i apareixerà un formulari per a omplir amb les dades personals del sol·licitant.
 
2. Una vegada omplits els camps de forma correcta polse Generar model, per a obtindre un pdf amb les dades que hem omplit, en polsar el botó Acceptar, es mostrarà una pantalla amb una sèrie de dades (número de document, NIF/CIF, codi territorial i import). És convenient anotar-les o imprimir-les, ja que poden ser necessàries per a posteriors consultes.
 
3. Torne a polsar Acceptar i es tornarà a generar el model pdf final i definitiu, amb les dades ja introduïdes de forma invariable.
 
4. En este formulari apareix el codi de barres (que facilitarà la captació de les dades i el pagament per caixer automàtic en aquelles entitats financeres que tinguen habilitat este mitjà de pagament) i el núvol de punts (que assegurarà la integritat de les dades).
 
5. Este pdf ja es pot imprimir amb el botó Imprimir per a obtindre les còpies necessàries situat en la part superior esquerra del document. Esta opció li generarà les distintes còpies necessàries segons el model.
 
6. Una vegada imprés el model, ja el pot firmar i portar a una oficina per a efectuar el seu pagament.
 
7. Finalitzat el tràmit en l'oficina bancària, el document amb la validació bancària ja es pot presentar per a la realització de la corresponent tramitació.
 
NOTA IMPORTANT
Les dades impreses en les declaracions-liquidacions per mitjà de la utilització del sistema d'ajuda prevaldran sobre les alteracions o correccions manuals que pogueren produir-se sobre estes, per la qual cosa estes no produiran efectes davant de l'administració tributària.
 
Si després d'haver omplit un model a través de l'aplicació d'Internet SARA, descobrix algun error en els camps omplits, haurà de repetir el procés, ja que les dades no són modificables una vegada gravades.