Consulta Pública Prèvia

Processos Tancats

Ves enrere Text refós de la llei 2/2017, de 3 de febrer, per la Funció Social de l'Habitatge i de la resta de disposicions normatives vigents amb rang de llei, en matèries d'habitatge i arquitectura

Text refós de la llei 2/2017, de 3 de febrer, per la Funció Social de l'Habitatge i de la resta de disposicions normatives vigents amb rang de llei, en matèries d'habitatge i arquitectura

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Amb l'objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes, aquest article estableix que, amb caràcter previ a l'elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent, en la qual es demanarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Document de consulta pública prèvia

Al·legacions: enviar a: dgcvis@gva.es

Termini d'aportacions: fins al dia 23 de juny de 2021 (inclusivament).