Consulta Pública Prèvia

Processos Tancats

Ves enrere Consulta prèvia en relació amb el projecte de decret per a l'actualització del catàleg de carreteres de la comunitat valenciana

Consulta prèvia en relació amb el projecte de decret per a l'actualització del catàleg de carreteres de la comunitat valenciana

De conformitat amb el que estableix la Llei 6/1991, de 27 de març, de carreteres de la Comunitat Valenciana, modificada parcialment per les lleis 11/2002, de 23 de desembre; 14/2005, de 23 de desembre, i 10/2006, de 26 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana, la classificació i denominació de les carreteres que formen part del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana es realitzarà a través del Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat. En compliment d'aquesta disposició, el Decret 23/1995, de 6 de febrer, del Consell, va aprovar el Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana, que va ser posteriorment actualitzat a través del Decret 49/2013, de 12 d'abril, del Consell, pel qual es va aprovar el catàleg ara vigent.

El catàleg de carreteres, concebut com a instrument dinàmic i flexible amb capacitat per a adaptar-se a canvis en la funcionalitat de les vies, es configura com a ferramenta essencial per a una gestió i planificació adequada de la xarxa. El catàleg defineix els corredors viaris i preconfigura les actuacions a emprendre en les vies per a assegurar uns estàndards adequats de connectivitat i accessibilitat al territori.

D'acord amb aquest plantejament i transcorreguts més de cinc anys des de l'aprovació del catàleg anterior, és oportú procedir a una nova actualització del Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana.

Com a criteri que es planteja introduir en el nou catàleg per a la qualificació i assignació de titularitat de les distintes vies es troba el caràcter fonamentalment urbà o interurbà de les relacions que es presten. Així, les vies que s'utilitzen per a les relacions interurbanes tindran la consideració de carreteres, i la seua titularitat serà de la Generalitat o de la diputació del seu àmbit territorial; les vies que atenen relacions intramunicipals seran considerades fonamentalment camins de domini públic, de titularitat municipal.

A aquests efectes, i de conformitat amb el que estableixen l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana, s'inicia un període de consulta prèvia, per a la qual cosa s'adjunten els documents que s'esmenten:

1. Resolució d'inici del procediment d'elaboració

- Anunci d'informació pública i consulta previa (DOGV 8301, de 23.05.2018)

- Anunci d'informació pública i consulta prèvia (DOGV 8323, de 22.06.2018)

 

2. Xarxa de carreteres del sistema viari valencià

2.1. Ordenades per codi

2.2. Ordenades per Administració titular

 

3. Transferències derivades de la classificació o desclassificació de carreteres

3.1. Ordenades per codi

3.2. Ordenades per municipis

 

4. Relació de trams municipals que s'intercanvien entre ajuntaments i administracions de carreteres o viceversa (només els trams nous prosposts).

 

5. Enllaç al visor de l'Institut Cartogràfic Valencià on es troba la situació de la xarxa en futur (es pot introduir el municipi en la caixa del buscador per arribar-hi directament)

 

       (Instruccions visor)

 

Per tal de remetre qualsevol suggeriment, es pot utilitzar el correu electrònic cegesev@gva.es o bé telefonar al 961924826.