T'interessa

Organismes

Catàleg Normatiu

Catàleg Normatiu

D'acord amb el que és preveu en la Disposició addicional segona del Decret llei 6/2021, d'1 d'abril, del Consell, de mesures urgents en matèria economicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades per instruments europeus per a fer costat a la recuperació de la crisi conseqüència de la COVID-19, és publica el catàleg normatiu de la Vicepresidència segona i conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

El contingut del catàleg és revisarà amb caràcter mensual.

Actualitzat: 3 de juliol de 2023

NORMATIVA VIGENT

A. Coordinació Institucional

- Resolució de 24 de setembre de 2020, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'estableix el procediment per a la presentació i selecció de candidatures i per a l'elecció de representants del Consell de Participació Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible

- Resolució de 26 de novembre de 2020, de la vicepresidenta del Consell de Participació Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible, per la qual se seleccionen els entitats ciutadanes que van formar part del Ple del Consell de Participació Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible

- Resolució de 27 de novembre de 2020, del president del Consell de Participació Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible, per la qual és nomenen els persones que componen els vocalies del Consell de Participació Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible.I

- Resolució de 16 de març de 2021, del president del Consell de Participació Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible, per la qual és modifica la Resolució del 27 de novembre de 2020, per la qual és nomenen els persones que componen els vocalies del Consell de Participació Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible

B. Habitatge i Regeneració Urbana

- Circular 1/2021, de la Direcció General d'Habitatge i Regeneració Urbana, per a l'aplicació del Decret llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell, per a l'ampliació de l'habitatge públic en la Comunitat valenciana mitjançant els drets de tanteig i retracte

Instrucció 2/2021, de la direcció general d'Habitatge i Regeneració Urbana, per a l'aplicació del Decret 106/2021, de 6 d'agost, del Consell, del Registre d'Habitatge de la Comunitat Valenciana i del procediment d'adjudicació d'habitatges.

 

C. Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana

- Instrucció 1/2021, de la Direcció General d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, relativa al procediment per a la tramitació de la devolució d'ajudes d'expedients de concessió de subvencions de la Direcció General.

D. Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

- Resolució de 21 de juliol de 2014, de la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, relativa als obligacions pendents d'aplicar en pressupost en matèria de subvencions d'habitatge de plans d'habitatge ja vençuts.

- Resolució de 18 de maig de 2015, de la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, relativa als obligacions pendents d'aplicar en pressupost en matèria de subvencions d'habitatge de plans d'habitatge per a la redacció dels informes de conservació de l'edifici i informes d'inspecció i avaluació preliminar de l'estructura de l'edifici.

- Resolució de 2 de juny de 2015, de la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, relativa als ajudes a promotors d'habitatges protegits per a arrendament no incloses en els obligacions pendents d'aplicar en pressupost

- Resolució de 9 de juliol de 2015, de la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, relativa als obligacions pendents d'aplicar en pressupost en relació amb els expedients d'ajudes d'habitatge que compten amb resolució de compliment de requisits

- Instrucció de 10 de setembre de 2018, de la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, relativa a procediments de finalització de la tramitació d'expedients de subvencions d'actuacions protegides en matèria d'habitatge, vinculades a plans estatals i autonòmics ja vençuts (Pla 2005-2008, Pla 2009-2012, Pla 2004-2007)

- Instrucció 1/2019, de 28 de febrer de 2019, del director general d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, relativa a tramitació d'expedients acollits en els articles 2, 3, 4, 5, 17.2 i 24 de la Instrucció de 10 de setembre de 2018, de la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana.

- Instrucció 1/2020, de 6 d'abril de 2020, de la directora general d'Habitatge i Regeneració Urbana, relativa a la tramitació d'expedients acollits en els articles 3, 4, 5, 17.2, 20, 21, 22 i 24 de la Instrucció de 10 de setembre de 2018, de la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana.

- Instrucció 01/2021, de 12 de març de 2021, del director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, relativa a la tramitació d'expedients acollits en els articles 3, 4, 5, 7, 12, 17.2, 20, 21, 22 i 24 de la Instrucció de 10 de setembre de 2018, de la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana

- Resolució de 14 de maig de 2021, del director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual s'aprova el pla de control aplicable durant el procediment de concessió i comprovació de la justificació de subvencions atorgades amb càrrec als dotacions pressupostàries de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica en l'exercici 2021

Instrucció 02/2022 de 14 de desembre de 2022 del director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica relativa a la tramitació d'expedientes acollits en els articles 3, 4, 5, 7, 12, 14 a 18, 20 a 22 i 24 de la instrucció de 10 de setembre de 2018, de la direcció general d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana.

- Addenda a la Instrucció 02/2022 de 14 de desembre de 2022 del director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica relativa a la tramitació d'expedientes acollits en els articles 3, 4, 5, 7, 12, 14 a 18, 20 a 22 i 24 de la instrucció de 10 de setembre de 2018, de la direcció general d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana.

E. Innovació Ecològica en la Construcció

F. Sotssecretaria

- Resolució de 2 d'agost de 2019, del vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria.

Instrucción 1/2023, de la Secretaria General Administrativa. Publicación de asuntos en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

- Instrucción 2/2023, de la Subsecretaria de la Vicepresidencia segunda y conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, sobre la necesidad del control de las subvenciones y de la firma de una declaración de ausencia de intereses.

       - Annex. Model DACI.