Catàleg Normatiu

Catàleg Normatiu

D'acord amb el que es preveu en la Disposició addicional segona del Decret llei 6/2021, d'1 d'abril, del Consell, de mesures urgents en matèria economicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades per instruments europeus per a donar suport a la recuperació de la crisi conseqüència de la Covid-19, es publica el catàleg normatiu de la Vicepresidència segona i conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

El contingut del catàleg es revisarà amb caràcter mensual.

Actualitzat: 27 de gener de 2022

 

NORMATIVA VIGENT

A. Coordinació Institucional:

- Resolució de 24 de setembre de 2020, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'estableix el procediment per a la presentació i selecció de candidatures i per a l'elecció de representants del Consell de Participació Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible

- Resolució de 26 de novembre de 2020, de la vicepresidenta del Consell de Participació Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible, per la qual se seleccionen les entitats ciutadanes que formaran part del Ple del Consell de Participació Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible

- Resolució de 27 de novembre de 2020, del president del Consell de Participació Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible, per la qual es nomenen les persones que componen les vocalies del Consell de Participació Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible.I

- Resolució de 16 de març de 2021, del president del Consell de Participació Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible, per la qual es modifica la Resolució del 27 de novembre de 2020, per la qual es nomenen les persones que componen les vocalies del Consell de Participació Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible

 

B. Habitatge i Regeneració Urbana

- Circular 1/2021, de la Direcció General d'Habitatge i Regeneració Urbana, per a l'aplicació del Decret llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell, per a l'ampliació de l'habitatge públic a la Comunitat valenciana mitjançant els drets de tanteig i retracte

- Instrucció 2/2021, de la direcció general d'Habitatge i Regeneració Urbana, per a l'aplicació del Decret 106/2021, de 6 d'agost, del Consell, del Registre d'Habitatge de la Comunitat Valenciana i del procediment d'adjudicació d'habitatges.

 

C. Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana

- Instrucció 1/2021, de la Direcció General d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, relativa al procediment per a la tramitació de la devolució d'ajudes d'expedients de concessió de subvencions de la Direcció General.

 

D. Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

- Resolució de 21 de juliol de 2014, de la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, relativa a les obligacions pendents d'aplicar a pressupost en matèria de subvencions d'habitatge de plans d'habitatge ja vençuts.

- Resolució de 18 de maig de 2015, de la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, relativa a les obligacions pendents d'aplicar a pressupost en matèria de subvencions d'habitatge de plans d'habitatge per a la redacció dels informes de conservació de l'edifici i informes d'inspecció i avaluació preliminar de l'estructura de l'edifici.

- Resolució de 2 de juny de 2015, de la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, relativa a les ajudes a promotors d'habitatges protegits per a arrendament no incloses en les obligacions pendents d'aplicar a pressupost

- Resolució de 9 de juliol de 2015, de la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, relativa a les obligacions pendents d'aplicar a pressupost en relació amb els expedients d'ajudes d'habitatge que compten amb resolució de compliment de requisits

- Instrucció de 10 de setembre de 2018, de la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, relativa a procediments de finalització de la tramitació d'expedients de subvencions d'actuacions protegides en matèria d'habitatge, vinculades a plans estatals i autonòmics ja vençuts (Pla 2005-2008, Pla 2009-2012, Pla 2004-2007)

- Instrucció 1/2019, de 28 de febrer de 2019, del director general d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, relativa a tramitació d'expedients acollits als articles 2, 3, 4, 5, 17.2 i 24 de la Instrucció de 10 de setembre de 2018, de la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana.

- Instrucció 1/2020, de 6 d'abril de 2020, de la directora general d'Habitatge i Regeneració Urbana, relativa a la tramitació d'expedients acollits als articles 3, 4, 5, 17.2, 20, 21, 22 i 24 de la Instrucció de 10 de setembre de 2018, de la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana.

- Instrucció 01/2021, de 12 de març de 2021, del director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, relativa a la tramitació d'expedients acollits als articles 3, 4, 5, 7, 12, 17.2, 20, 21, 22 i 24 de la Instrucció de 10 de setembre de 2018, de la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana

- Resolució de 14 de maig de 2021, del director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual s'aprova el pla de control aplicable durant el procediment de concessió i comprovació de la justificació de subvencions atorgades amb càrrec a les dotacions pressupostàries de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica en l'exercici 2021

E. Sotssecretaria

- Resolució de 2 d'agost de 2019, del vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria.

Instrucció 2/2001, de la Secretària General Administrativa. Tramitació de procediments jurisdiccionals relacionats amb l'activitat i competències de la Vicepresidència segona i conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

- Instrucció 7/2020, de la Secretaria General Administrativa. Publicació d'assumptes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.