audiència i informació pública

processos tancats

Ves enrere Projecte d'Ordre de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'habitatges o edificis d'habitatges d'entitats locals per a destinar-los a habitatge de lloguer amb finalitats socials mitjançant el pla Recuperem llars

Projecte d'Ordre de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'habitatges o edificis d'habitatges d'entitats locals per a destinar-los a habitatge de lloguer amb finalitats socials mitjançant el pla Recuperem llars

El tràmit d'informació pública està previst en els articles 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 42 i 43.1.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, 47 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, 52 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat.

Amb data 30 de gener de 2023 s'ha publicat en el DOGV núm. 9522 l'anunci pel qual se sotmet a informació pública el text del Projecte d'Ordre de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'habitatges o edificis d'habitatges d'entitats locals per a destinar-los a habitatge de lloguer amb finalitats socials mitjançant el pla Recuperem llars

Document de consulta

Al·legacions

Sense perjudici d'allò que es preveu en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es podran presentar:

- Correu electrònic:

Enviar a: dg_qualitat_rehabilitacio@gva.es

- Tramitació telemàtica:

A través del següent enllaç https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20486

Assumpte

Indicar en l'assumpte "Al·legacions al Projecte de d'Ordre per la qual s'aproven les bases reguladores del pla Recuperem llars".

Es farà constar el nom i cognoms o raó social, l'adreça i el DNI, NIE o NIF de la persona o entitat que presente al·legacions. Per a l'adequada interpretació, valoració i, si escau, incorporació de les aportacions, s'hauria d'especificar l'article i l'apartat del projecte al qual es refereixen, la modificació que es proposa i les raons en què se sustenta. Es recomana, així mateix, acompanyar una proposta de redacció alternativa.

Termini

El termini per a realitzar al·legacions és de 7 dies hàbils, de d'acord amb el que es preveu en els articles 43.1, apartat c) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i 165.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, Sector Públic Instrumental i Subvencions. Aquest termini finalitza el dia 8 de febrer de 2023 (inclusivament).