audiència i informació pública

processos tancats

Ves enrere Proposta de modificació a incloure en l'avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, que acompanyarà a la Llei de Pressupostos de 2023 (Llei 8/2004)

Proposta de modificació a incloure en l'avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, que acompanyarà a la Llei de Pressupostos de 2023 (Llei 8/2004)

El tràmit d'informació pública està previst en els articles 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 42 i 43.1.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, 47 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, 52 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat.

Amb data 7 de juliol de 2022 s'ha publicat en el DOGV núm 9377 l'anunci pel qual se sotmeten les propostes a incloure en l’avanprojecte normatiu a informació pública.

Amb l'objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes, aquest article estableix que, amb caràcter previ a l'elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent, en la qual es demanarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Document de consulta

Al·legacions: Sense perjudici del qual es preveu en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es podran presentar:

Correu electrònic:

Enviar a: gabinet_tecnic_vschab@gva.es

Tramitació telemàtica:

A través del següent enllaç

Assumpte: Indicar en l'assumpte "Al·legacions a l'avantprojecte de llei de Mesures Fiscals per a 2023. Llei 8/2004".

Es farà constar el nom i cognoms o raó social, l'adreça i el DNI, NIE o NIF de la persona o entitat que presente al·legacions. Per a l'adequada interpretació, valoració i, si escau, incorporació de les aportacions, s'hauria d'especificar l'article i l'apartat del projecte al qual es refereixen, la modificació que es proposa i les raons en què se sustenta. Es recomana, així mateix, acompanyar una proposta de redacció alternativa.

Termini: El termini per a realitzar al·legacions és de 15 dies hàbils, de d'acord amb el que es preveu en l'article 23 del Decret llei 6/2021, d'1 d'abril, i finalitza el dia 28 de juliol de 2022 (inclusive).