audiència i informació pública

processos tancats

Ves enrere Projecte de Decret, del Consell, de regulació de la gestió de la qualitat en obres d’edificació

Projecte de Decret, del Consell, de regulació de la gestió de la qualitat en obres d’edificació

El tràmit d'informació pública està previst en els articles 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 42 i 43.1.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, 47 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, 52 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat.

Amb l'objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes, aquest article estableix que, amb caràcter previ a l'elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent, en la qual es demanarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Amb data 12 de juliol de 2022 s'ha publicat en el DOGV núm. 9381 l'anunci pel qual se sotmet a informació pública el text del Projecte de Decret XX/2022, de XX de XXXX, del Consell, de regulació de la gestió de la qualitat en obres d'edificació.

Document de consulta

Al·legacions: Sense perjudici d'allò que es preveu en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es podran presentar:

Correu electrònic:

Enviar a: dg_qualitat_rehabilitacio@gva.es

Tramitació telemàtica:

A través del següent enllaç

Assumpte: Indicar en l'assumpte "Al·legacions al Projecte de Decret de regulació de la gestió de la qualitat en obres d'edificació".

Es farà constar el nom i cognoms o raó social, l'adreça i el DNI, NIE o NIF de la persona o entitat que presente al·legacions. Per a l'adequada interpretació, valoració i, si escau, incorporació de les aportacions, s'hauria d'especificar l'article i l'apartat del projecte al qual es refereixen, la modificació que es proposa i les raons en què se sustenta. Es recomana, així mateix, acompanyar una proposta de redacció alternativa.

Termini: El termini per a realitzar al·legacions és de 15 dies hàbils, de d'acord amb el que es preveu en l'article 43.1, apartat c) de la Llei 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, i finalitza el dia 2 d’agost de 2022 (inclusivament).