audiència i informació pública

Processos oberts

Ves enrere Decret pel qual s’aproven les normes de disseny i qualitat dels edificis d’habitatge

Decret pel qual s’aproven les normes de disseny i qualitat dels edificis d’habitatge

El tràmit d'informació pública està previst en els articles 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 42 i 43.1.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, 47 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, 52 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat.

Amb data 8 de juliol de 2022 s'ha publicat en el DOGV núm. 9378 l'anunci pel qual se sotmet a informació pública el text del Decret del Consell pel qual s’aproven les normes de disseny i qualitat dels edificis d’habitatge

Amb l'objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes, aquest article estableix que, amb caràcter previ a l'elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent, en la qual es demanarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Document de consulta

Al·legacions: Sense perjudici d'allò que es preveu en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es podran presentar:

Correu electrònic:

Enviar a: dg_qualitat_rehabilitacio@gva.es

Tramitació telemàtica:

A través del següent enllaç

Assumpte: Indicar en l'assumpte "Al·legacions al projecte de Decret pel qual s’aproven les normes de disseny i qualitat dels edificis d’habitatge".

Es farà constar el nom i cognoms o raó social, l'adreça i el DNI, NIE o NIF de la persona o entitat que presente al·legacions. Per a l'adequada interpretació, valoració i, si escau, incorporació de les aportacions, s'hauria d'especificar l'article i l'apartat del projecte al qual es refereixen, la modificació que es proposa i les raons en què se sustenta. Es recomana, així mateix, acompanyar una proposta de redacció alternativa.

Termini: El termini per a realitzar al·legacions és de 15 dies hàbils, de d'acord amb el que es preveu en l'article 43.1, apartat c) de la Llei 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, i finalitza el dia 29 de juliol de 2022 (inclusivament).