audiència i informació pública

Processos oberts

Ves enrere Avantprojecte de Llei d’Habitatges Col·laboratius de la Comunitat Valenciana

Avantprojecte de Llei d’Habitatges Col·laboratius de la Comunitat Valenciana

El tràmit d'informació pública està previst en els articles 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 42 i 43.1.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, 47 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, 52 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat.

Amb data 20 de maig de 2022 s'ha publicat en el DOGV núm 9344 l'anunci pel qual se sotmet el projecte normatiu a informació pública.

Amb l'objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes, aquest article estableix que, amb caràcter previ a l'elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent, en la qual es demanarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Document de consulta

Les al·legacions, suggeriments o observacions efectuades per les persones o entitats que es consideren interessades podran ser remeses per a la seua consideració a la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica preferentment a través del Formulari d'al·legacions,  sense perjudici del qual es preveu en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, indicant en l'assumpte: «Al·legacions a l'avantprojecte de llei d'Habitatges Col·laboratius de la Comunitat Valenciana.».

Es farà constar el nom i cognoms o raó social, l'adreça i el DNI, NIE o NIF de la persona o entitat que presente al·legacions. Per a l'adequada interpretació, valoració i, si escau, incorporació de les aportacions, s'hauria d'especificar l'article i l'apartat del projecte al qual es refereixen, la modificació que es proposa i les raons en què se sustenta. Es recomana, així mateix, acompanyar una proposta de redacció alternativa.

La presentació podrà realitzar-se de manera presencial, o a través del tràmit Z de la Vicepresidència segona i conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

Accés a tràmit Z

El termini per a realitzar al·legacions és de 15 dies hàbils, termini que comença el dia 23 de maig i finalitza el dia 10 de juny de 2022 (inclusivament).