Visor de contenido web

Catálogo Normativo

De acuerdo con lo previsto en la Disposición adicional segunda del Decreto-ley 6/2021, de 1 de abril, del Consell, de medidas urgentes en materia económico-administrativa para la ejecución de actuaciones financiadas por instrumentos europeos para apoyar la recuperación de la crisis consecuencia de la Covid-19, se publica el catálogo normativo de la Vicepresidencia segunda y conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática.

El contenido del catálogo se revisará con carácter mensual.

Actualizado: 8 de julio de 2021.

NORMATIVA VIGENTE

A. Coordinación Institucional:

 B. Vivienda y Regeneración Urbana

C. Emergencia Habitacional, Función Social de la Vivienda y Observatorio del Hábitat y Segregación Urbana

D. Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética

E. Subsecretaría

 • - Resolución de 2 de agosto de 2019, del vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, sobre delegación del ejercicio de competencias en determinados órganos de la Conselleria
 • D'acord amb el que es preveu en la Disposició addicional segona del Decret llei 6/2021, d'1 d'abril, del Consell, de mesures urgents en matèria economicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades per instruments europeus per a donar suport a la recuperació de la crisi conseqüència de la Covid-19, es publica el catàleg normatiu de la Vicepresidència segona i conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

  El contingut del catàleg es revisarà amb caràcter mensual.

  Actualitzat: 8 de juliol de 2021.

   

  NORMATIVA VIGENT

  A. Coordinació Institucional:

  - Resolució de 24 de setembre de 2020, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'estableix el procediment per a la presentació i selecció de candidatures i per a l'elecció de representants del Consell de Participació Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible. Archivo 01 CI

  - Resolució de 26 de novembre de 2020, de la vicepresidenta del Consell de Participació Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible, per la qual se seleccionen les entitats ciutadanes que formaran part del Ple del Consell de Participació Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible. Archivo 02 CI

  - Resolució de 27 de novembre de 2020, del president del Consell de Participació Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible, per la qual es nomenen les persones que componen les vocalies del Consell de Participació Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible. Archivo 03 CI

  - Resolució de 16 de març de 2021, del president del Consell de Participació Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible, per la qual es modifica la Resolució del 27 de novembre de 2020, per la qual es nomenen les persones que componen les vocalies del Consell de Participació Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible. Archivo 04 CI

   

  B. Habitatge i Regeneració Urbana

  - Circular 1/2021, de la Direcció General d'Habitatge i Regeneració Urbana, per a l'aplicació del Decret llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell, per a l'ampliació de l'habitatge públic a la Comunitat valenciana mitjançant els drets de tanteig i retracte. Archivo 05 VRU

   

  C. Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana

  - Instrucció 1/2021, de la Direcció General d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, relativa al procediment per a la tramitació de la devolució d'ajudes d'expedients de concessió de subvencions de la Direcció General. Archivo 06 EH

   

  D. Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

  - Resolució de 21 de juliol de 2014, de la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, relativa a les obligacions pendents d'aplicar a pressupost en matèria de subvencions d'habitatge de plans d'habitatge ja vençuts. Archivo 07 CREE

  - Resolució de 18 de maig de 2015, de la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, relativa a les obligacions pendents d'aplicar a pressupost en matèria de subvencions d'habitatge de plans d'habitatge per a la redacció dels informes de conservació de l'edifici i informes d'inspecció i avaluació preliminar de l'estructura de l'edifici. Archivo 08 CREE

  - Resolució de 2 de juny de 2015, de la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, relativa a les ajudes a promotors d'habitatges protegits per a arrendament no incloses en les obligacions pendents d'aplicar a pressupost. Archivo 09 CREE

  - Resolució de 9 de juliol de 2015, de la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, relativa a les obligacions pendents d'aplicar a pressupost en relació amb els expedients d'ajudes d'habitatge que compten amb resolució de compliment de requisits. Archivo 10 CREE

  - Instrucció de 10 de setembre de 2018, de la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, relativa a procediments de finalització de la tramitació d'expedients de subvencions d'actuacions protegides en matèria d'habitatge, vinculades a plans estatals i autonòmics ja vençuts (Pla 2005-2008, Pla 2009-2012, Pla 2004-2007). Archivo 11 CREE

  - Instrucció 1/2019, de 28 de febrer de 2019, del director general d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, relativa a tramitació d'expedients acollits als articles 2, 3, 4, 5, 17.2 i 24 de la Instrucció de 10 de setembre de 2018, de la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana. Archivo 12 CREE

  - Instrucció 1/2020, de 6 d'abril de 2020, de la directora general d'Habitatge i Regeneració Urbana, relativa a la tramitació d'expedients acollits als articles 3, 4, 5, 17.2, 20, 21, 22 i 24 de la Instrucció de 10 de setembre de 2018, de la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana. Archivo 13 CREE

  - Instrucció 01/2021, de 12 de març de 2021, del director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, relativa a la tramitació d'expedients acollits als articles 3, 4, 5, 7, 12, 17.2, 20, 21, 22 i 24 de la Instrucció de 10 de setembre de 2018, de la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana. Archivo 14 CREE

  - Resolució de 14 de maig de 2021, del director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual s'aprova el pla de control aplicable durant el procediment de concessió i comprovació de la justificació de subvencions atorgades amb càrrec a les dotacions pressupostàries de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica en l'exercici 2021. Archivo 15 CREE

  E. Sotssecretaria

  - Resolució de 2 d'agost de 2019, del vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria Archivo 16 SGA

  - Instrucció 7/2020, de la Secretaria General Administrativa. Publicació d'assumptes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana