El Consell aprova un decret per a agilitzar la concessió de llicències de primera ocupació d'habitatges

22/01/2021

- La normativa permet als ajuntaments acollir-se a la figura de la declaració responsable


El Ple del Consell ha aprovat un decret que agilitza la concessió de llicències de primera ocupació i successives d'habitatges, per part dels ajuntaments, a través de la figura de la declaració responsable.

La Vicepresidència Segona i la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica està desenvolupant polítiques de gran rellevància dirigides a afavorir l'accés i ocupació de l'habitatges, complint la funció social de l'habitatge.

Les mesures que recull el decret permeten l'agilització de tràmits, afavorint l'impuls i dinamització de l'activitat econòmica per a facilitar la primera ocupació i posteriors dels habitatges. Per a això s'estableixen models normalitzats tant de la pròpia declaració responsable com del certificat de la persona facultativa sobre comprovació de les obres.

La llicència d'ocupació és un document oficial que expedeixen els ajuntaments després de comprovar que la construcció ha seguit el projecte presentat i compleix la normativa. És un tràmit de verificació que, en moltes ocasions, pot demorar-se mesos. Ací que des de la Conselleria s'actue per a acurtar terminis.

La simplificació del procediment es justifica en què l'administració realitza el control d'adequació de l'obra a la legalitat urbanística amb la concessió de la llicència d'obres, verificant posteriorment que l'execució s'ajusta a la llicència concedida, la qual cosa permet que s'articule a través d'una declaració responsable.

Aquesta norma serà aplicable en tot l'àmbit de la Comunitat Valenciana, unificant el seu règim jurídic, excepte en aquells municipis que exercisquen la facultat de sotmetre a llicència expressa, mitjançant ordenança, aquests actes d'ocupació d'habitatges.

A més, a través d'aquest decret s'apliquen tècniques normatives innovadores, com la introducció de les noves tecnologies de la informació i el coneixement en el procediment, que dóna lloc a la simplificació del procediment (agilització de tràmits i reducció de documentació en la seua màxima expressió) i a la millora reguladora (unificació normativa enfront de la dispersió). Tot això reforça el control de les corporacions municipals, destinatàries principals d'aquest decret.